ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ເປັນເວັັບໄຊ ທີ່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍມຸມມອງ ໂດຍຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງ ເປັນຈິງຂອງເນື້ອໃນໃຈຄວາມທີ່ນຳສະເໜີ ທີ່ອ້າງອີງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະດັບແນວໜ້າຂອງໂລກ ແລະ ພາຍໃນ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີນະໂຍບາຍວ່າ:

“ທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນຈິງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ໂດຍເຫັນແກ່ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງສ່ວນລວມເປັນສຳຄັນ”

ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດ ອິດສະຫຼະແຫ່ງຊີວິດ ອິດສະຫຼະແຫ່ງຈິນຕະນາການ

 • ອິດສະຫຼະແຫ່ງຊີວິດ: ໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງ ສິດໃນການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງອິດສະຫຼະ ໂດຍບໍ່ຖືກປິດກັ້ນຂັ້ນກາງຈາກສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ.
 • ອິດສະຫຼະແຫ່ງຈິນຕະນາການ: ໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງ ສິດໃນການຄິດພິຈາລະນາ, ສິດໃນການວິເຄາະ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ໂດຍບໍ່ຖືກຊັກຈູງຈາກສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ.

ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ດຳເນີນງານບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານສື່ອອນລາຍ ຈາກກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.


ພວກເຮົານຳສະເໜີດ້ວຍຄຸນນະພາບ

 • ດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ຄວນຄ່າແກ່ການນຳສະເໜີ
 • ດ້ວຍແຫຼ່ງຂ່າວລະດັບແນວໜ້າຂອງໂລກ ແລະ ພາຍໃນ
 • ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ກຽດ ແລະ ສັກສີຂອງທຸກຝ່າຍ

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ຕິດຕາມ ຫຼື ຜູ້ອ່ານ

 • ພວກເຮົາເຄົາລົບຜູ້ຕິດຕາມທຸກໆຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກໃດໆ
 • ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຖືເປັນສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານມະນຸດ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ແຕ່ຄວາມຄິດເຫັນນັ້ນໆແມ່ນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ ຖ້າຫາກກະທົບຕໍ່ກຽດ ແລະ ສັກສີຂອງບຸກຄົນອື່ນ ແຕ່ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດທີ່ຈະລົບຄວາມຄິດເຫັນໃດໆກໍ່ຕາມ ທີ່ມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:
 1. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນການກໍ່ກວນ, ຍຸແຍ່ ຫຼື ໂຈມຕີຜູ້ອື່ນ
 2. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງເຖິງການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ສີຜິວ, ເພດ, ການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ອະນາຈານ, ປ້ອຍດ່າ.
 3. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ໃຊ້ພາສາທີ່ບໍ່ສຸພາບ ຫຼື ພາສາທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ
 4. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ກະທຳໃນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ
 5. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນການໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການທີ່ໄດ້ຜົນກຳໄລ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນ
 6. ຄວາມຄິດເຫັນຈາກບຸກຄົນທີ່ອ້າງຊື່ ຫຼື ປອມຕົວເປັນຜູ້ອື່ນ
 7. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ມີລັກສະນະຊ້ຳຊ້ອນ (ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເດີມໆຊ້ຳໆຈຳນວນຫຼາຍ)
 8. ລວມເຖິງ Link ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງເວັບໄຊອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ www.idsala.com
ພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງສ້າງສັນ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນກອບ ແລະ ກະຕິກາຂ້າງຕົ້ນ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕາມຫຼັກການຂອງການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິ ແລະ ສີວິໄລ.