ແນວທາງໃນການໂຄສະນາ

ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ກ້າວສູ່ການເປັນສື່ສານມວນຊົນທີ່ເປັນກາງ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະ, ການຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກການໂຄສະນາ ຫຼື ບົດເນື້ອໃນໃດໆທີ່ເປັນການປະຊາສຳພັນ ຈະຖືເປັນການຊ່ວຍຕໍ່ຍອດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍນັ້ນໄດ້ ແລະ ສາມາດສ້າງສັນກິດຈະກຳທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການແຫ່ງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ເຊິ່ງແນວທາງຕໍ່ໄປນີ້ ອະທິບາຍເຖິງວິທີການທີ່ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ຈະປົກປ້ອງຄວາມຊື່ສັດໃນການສື່ສານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ອ່ານ ແລະ ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ໂຄສະນາ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ແນວທາງຕໍ່ໄປນີ້ ຈະໃຊ້ກັບການໂຄສະນາທັງໝົດທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ລວມເຖິງໂຄສະນາທີ່ສ້າງໂດຍພວກເຮົາເອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ.

 • ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ບໍ່ມີຄວາມສຳພັນພິເສດໃດໆກັບຜູ້ໂຄສະນາ ຫຼື ຜູ້ລົງໂຄສະນາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຕາມແນວທາງຂອງພວກເຮົາຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 • ພວກເຮົາຈະບໍ່ຊ່ວຍສ້າງ, ແກ້ໄຂ, ໃຊ້ອິດທິພົນ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດສື່ໂຄສະນາໃດໆ
 • ໂຄສະນາແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນ ກັບເນື້ອໃນທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງດ້ວຍການໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ “ໂຄສະນາ”.
 • ຜູ້ໂຄສະນາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນໂຄສະນາຂອງຕົນ ໂດຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດທັງໝົດ ແລະ ຕ້ອງມີມູນຄວາມຈິງ ຫຼື ບໍ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃດໆຕໍ່ສາທາລະນະ.
 • ການໂຄສະນາ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງມຸມມອງ-ແນວຄິດທີ່ມາຈາກ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການປະຕິເສດ ຫຼື ລົບໂຄສະນາໃດໆກໍ່ຕາມ ຫາກພວກເຮົາພິຈາລະນາແລ້ວວ່າ ໂຄສະນານັ້ນບໍ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງພວກເຮົາ.

ຫຼັກເກນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນນຳໃຊ້ກັບບົດເນື້ອໃນການປະຊາສຳພັນ ເຊິ່ງສ້າງໂດຍບຸກຄົນພາຍນອກທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກເຈົ້າຂອງເນື້ອໃນນັ້ນ.

 • ການຮັບເອົາການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອສ້າງບົດເນື້ອໃນການປະຊາສຳພັນໂດຍພາຍນອກ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ພວກເຮົາມີສິດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນ ຫຼື ເພີ່ມຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ຜູ້ອ່ານ ແລະ ລູກຄ້າ ຫຼື ຮຽບຮຽງຄືນໃໝ່ ຫຼື ເພີ່ມການວິເຄາະໃຫ້ລະອຽດຂຶ້ນຕື່ມກ່ອນການນຳສະເໜີ.
 • ບົດເນື້ອໃນການປະຊາສຳພັນໃນ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ອາດມີທັງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ເພາະບາງຄັ້ງພວກເຮົາເປັນຜູ້ຜະລິດເນື້ອໃນການປະຊາສຳພັນນັ້ນເອງ ເນື່ອງຈາກເປັນສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ຕ້ອງນຳສະເໜີ.
 • ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ຈະຕົກລົງຍອມຮັບເອົາການສະໜັບສະໜູນ ຫາກບົດເນື້ອໃນການປະຊາສຳພັນຜ່ານການກວດສອບ ວ່າສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານດ້ານຈະລິຍະທຳສື່ ແລະ ຢູ່ໃນຫຼັກການຂອງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
 • ບົດເນື້ອໃນການປະຊາສຳພັນທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຖືເປັນເນື້ອໃນທີ່ອິດສະຫຼະຈາກ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ຈະຕ້ອງບໍ່ລຳອຽງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ຄືກັບເນື້ອໃນອື່ນໆດັ່ງນີ້:

i. ໃນເບື້ອງຕົ້ນຕ້ອງມີການຕົກລົງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ກັບຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເຊິ່ງຜູ້ສະໜັບສະໜູນອາດແນະນຳຫົວຂໍ້ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃຫ້ກັບພວກເຮົາ ແຕ່ພວກເຮົາມີສິດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍອມຮັບເອົາຄວາມຄິດຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ເຊິ່ງຈະດຳເນີນການໄປຕາມການພິຈາລະນາຂອງພວກເຮົາເອງ ວ່າຫົວຂໍ້ນັ້ນເປັນໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ.

ii. ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ຈະດຳເນີນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຜະລິດບົດເນື້ອໃນການປະຊາສຳພັນ ແລະ ແກ້ໄຂເນື້ອໃນ ໂດຍປາສະຈາກການຄວບຄຸມ ຫຼື ອິດທິພົນຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນມາດຕະຖານດຽວກັບເນື້ອໃນອື່ນໆທີ່ນຳສະເໜີໃນ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ແລະ ທີ່ສຳຄັນພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານບົດເນື້ອໃນການປະຊາສຳພັນກ່ອນການນຳສະເໜີ.

 • ບົດເນື້ອໃນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວຜະລິດໂດຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນພາຍນອກ ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະໃນການສ້າງ ຫຼື ຜະລິດເນື້ອໃນ.

ການເຂົ້າເຖິງ

5.7 ລ້ານ

PAGE VIEWS

4.2 ລ້ານ

SESSOINS

1.7 ລ້ານ

USERS

 • ຕົວເລກສະຖິຕິການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊ ອິດສະຫຼະ.ຄອມ ປີທີ່ຜ່ານມາ (2019)
 • ແຫ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: Google Analytics ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

idsala.com@gmail.com

+(856) 20 2855-6789