ລັດຖະບານວາງຍຸດທະສາດນຳໃຊ້ ICT ໃນຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 2025

ລາຍງານ 16 ມິຖຸນາ 2020, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ໃນຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 2025 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຫຼັກເພື່ອປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນທີ່ຂຶ້ນກັບ ຕະຫຼອດຮອດຂະແໜງການສາຍຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານການຜະລິດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການໝູນໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດ ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ຕະຫຼອດຮອດການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ ແລະ ພະຍາດບົ້ງແມງຕ່າງໆ, ການຄຸ້ມຄອງພັດທະນາປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຜະລິດເພື່ອຮັບປະກອນດ້ານສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ, ເພື່ອຮັບປະກອນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບ ICT ຂອງການຫັນປ່ຽນກະສິກຳເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝພາຍໃນປີ 2025.

ຍຸດທະສາດນີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ກັບຂົງເຂດວຽກງານການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນທົ່ວຂະແໜງການ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ, ການໃຫ້ບໍລິການເພື່ອສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆແກ່ການຜະລິດ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມຂອງສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ.

ເຊິ່ງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ 4 ເສົາຄ້ຳຄື: 1) ICT ສຳລັບວຽກງານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜ່ນການ, ໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້ມູນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ, 2) ICT ສຳລັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 3) ICT ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 4) ICT ສຳລັບການສົ່ງເສີມວຽກງານກະສິກຳ

ດາວໂຫຼດ: ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ໃນຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 2025

- Advertisement -