ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະໜອງທຶນໃຫ້ SMEs

ລາຍງານ 30 ສິງຫາ 2020, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ (BOL) ເມື່ອວັນທີ 27 ສິງຫາ ທີ່ຜ່າມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ ວ່າການຫົວໜ້າກົມບໍລິການຂອງ BOL ໄດ້ນຳສະເໜີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງທະນາຄານ ແລະ ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໂດຍແຫຼ່ງທຶນມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືການສ້າງປະຖົມປັດໄຈໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ.

ເຊິ່ງສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ (ປີ 2018) ມີທັງໝົດ 154,941 ຫົວໜ່ວຍ ໃນນັ້ນມີຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກວມເອົາ 96.18% (ຈຸນລະວິສາຫະກິດ 77.14%; ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 13.8%; ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ 5%) ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ມີ 3.82%.

ຜ່ານມາ, ພັກ-ລັດ ໄດ້ມີແນວທາງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ SMEs ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ກຳນົດມາດຕະການ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂດ້ານຕ່າງໆທີ່ອຳນາດຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຕັ້ງ, ດຳເນີນ ແລະ ພັດທະນາ SMEs ແນໃສ່ສ້າງຄວາມສາມາດໃສການແຂ່ງຂັນດ້ານການຜະລິດ​,​ ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ, ວິຊາການ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຕະຫຼາດ, ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ SMEs ໄດ້ກຳນົດແຈ້ງຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ໂດຍໃຫ້ປັບປຸງພື້ນຖານການຜະລິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ SMEs, ສຸມໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ SMEs ໂດຍການສ້າງໂຄງການສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ສົນໃຈປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SMEs ຫຼາຍຂຶ້ນ.

BOL ໄດ້ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ສ້າງກົນໄກ, ປັບປຸງໂຄງສ້າງດ້ານສິນເຊື່ອ ແລະ ອອກຜະລິດຕະພັນດ້ານການເງິນຫຼາຍປະເພດໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ການຄ້ຳປະກັນສິນເຊື່ອ, ການເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ການຮ່ວມລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ SMEs ສາມາເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ BOL ໄດ້ອອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ທະນາຄານທຸລະກິດສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມ SMEs ໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ໂດຍກຳນົດນະໂຍບາຍຕໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມ SMEs ຄື: ໄດ້ຮັບການສຳຮອງເງິນແຮລວມທົ່ວໄປ 0.2% ຈາກກຳນົດໄວ້ 0.5% ຂອງຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ທີ່ເປັນຊັ້ນປົກກະຕິ ສະເພາະລູກຄ້າເງິນກູ້ທີ່ເປັນ SMEs; ມີສິດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ BOL ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ; ຮັບການປະຕິບັດການຍ້ອງຍໍເປັນທະນາຄານຕົວແບບໃນການສົ່ງເສີມ SMEs ຈາກລັດຖະບານ ແລະ BOL ແລະ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອື່ນໆີາມການກຳນົດຂອງ BOL ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, BOL ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເລກ 238/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍລູກຄ້າຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະບາດລະບາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດພາຍຫຼັງການລະບາດໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຈົນກວ່າສະພາບເຂົ້າສູ່ປົກກະຕິ ດ້ວຍການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (ເລື່ອນການຊຳລະໜີ້ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ), ສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່.

ສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ກໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດການຈັດຊັ້ນ ແລະ ການຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ BOL.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, BOL ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນເດືອນພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ຊ່ວຍບັນເທົາແກ້ໄຂຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຂອງ BOL ທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳ 5.5% ຕໍ່ປີ ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມສູງສຸດ 6 ປີ, ກົນໄກການປ່ອຍກູ້ແມ່ນຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກຳນົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 18 ເດືອນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ SMEs ທີ່ທຳການຜະລິດ, ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ-ອຸດສາຫະກຳ, ຜະລິດສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ-ການບໍລິການປິ່ນອ້ອມ, ຫັດຖະກຳ-ທຸລະກິດອື່ນທີ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກ ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕຳໄດ້ສະດວກ ສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ສືບຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະທີ່ຍັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ພາຍຫຼັງຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ແລ້ວ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນຂອງ BOL ໃນການຊູກຍູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ 16 ທະນາຄານເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ BOLໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ໃນງວດທີ 1/2020 ມີທັງໝົດ 93 ລາຍ ໃນວົງເງິນ 374 ກີບ.

BOL ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງ ສປປ.ລາວ (LAFF) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຊ່ຍເຫຼືອຂອງ KFW ເພື່ອປັງປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ ສຳລັບ SMEs (ເຂດນອກຕົວເມືອງໃຫຍ່) ແນ່ໃສ່ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ສະດວກຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ປັດຈຸບັນມີ 1 ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ 1 ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ (ມີລູກຄ້າ 2,316 ລາຍ ລວມຍອດສິນເຊື່ອ 64.66 ຕື້ກີບ) ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໃນ 13 ແຂວງທົ່ວປະເທດ.

ນອກນີ້ BOL ໄດ້ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນສົ່ງເສີມ SMEs ພາຍໃຕ້ກອງທຶນສົ່ງເສີມ SMEs ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 200 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2020 ເພື່ອປ່ອຍກູ້ຕໍ່ຜ່ານທະນຄານທຸລະກິດ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ, ປັດຈຸບັນມີ 4 ທະນາຄານທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໃນເປົ້າໝາຍແມ່ນປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ, ຫັດຖະກຳ, ທ່ອງທ່ຽວ. ຮອດທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2020 ໄດ້ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ 4 ທະນາຄານທຸລະກິດລແລ້ວປະມານ 47 ຕື້ກີບ.

BOL ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບທະນຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ (CDB) ໃນການກູ້ຢືມເງິນ 300 ລ້ານໂດລາ ໃນນັ້ນໄດ້ເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມແລ້ວ 100 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາ SMEs ທີ່ຢູ່ໃນເຂດບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ (ການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ), ປັດຈຸບັມີ 12 ທະນາຄານທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໃນນັ້ນມີ 7 ທະນາຄານທຸລະກິດ ສະເໜີເບີກຖອນເງິນງວດທີ 1 ນຳທະນາຄານ CDB, ນອກນີ້ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ BOL ໄດ້ມີນະໂຍບາຍ-ລະບຽບການສິນເຊື່ອສະເພາະຂອງຕົນ ເພື່ອປ່ອຍກູ້ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງໆ.

ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ມາຮອດເດືອນພຶດສະພາ 2020 ທົ່ວລະບົບທະນຄານ ສາມາດສະໜອງສິນສິນເຊື່ອໄດ້ທັງໝົດ 77,242 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນສະໜອງໃຫ້ SMEs 14,210 ກວ່າຕື້ກີບ ກວມເອົາ 18.40% ແຍກເປັນຂະແໜງການ ມີຂະແໜງການຄ້າ 37.41% ຮອງລົງມາຂະແໜງກໍ່ສ້າງ 21.19%, ຂະແໜງບໍລິການ 20.06% ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.

- Advertisement -