UN ກຳລັງຈະພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ.ລາວ

ລາຍງານ 26 ກັນຍາ 2020, ສະພາສິດທິມະນຸດອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNHRC) ກຳລັງຈະຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄະນະປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີແນະນຳ ພາຍໃຕ້ກົນໄກທົບທວນປະຈຳໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ (UPR) ສຳລັບ ສປປ.ລາວ ໃນວັນຈັນ (28 ກັນຍາ) ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45.

UPR ແມ່ນຂະບວນການທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍລັດ ທີ່ມີການທົບທວນຄືນບົດທັນທຶກສິດທິມະນຸດຂອງທຸກໆປະເທດສະມາຊິກ UN ທັງ 193 ປະເທດ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງເປີດໂອກາດໃຫ້ລັດຖະບານແຕ່ລະປະເທດປະກາດວ່າພວກເຂົາໄດ້ປະຕິບັດຫຍັງ ເພື່ອປັບປຸງສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດໃນປະເທດຂອງຕົນ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະສິດທິມະນຸດ.

ໃນເດືອນມັງກອນ 2020 ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງສະພາສິດທິມະນຸດກ່ຽວກັບ UPR ໄດ້ທົບທວນບົດບັນທຶກສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ.ລາວ ເປັນຄັ້ງທີສາມ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ.ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບຈາກລະບົບຂອງ UN ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ສົ່ງ 226 ຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ກ່ຽວກັບສິດຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ, ພົນລະເຮືອນ ແລະ ການເມືອງເປັນຕົ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ.

ກ່ອນກອງປະຊຸມສະພາສິດທິມະນຸດທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້, ສປປ.ລາວ ໄດ້ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີແນະນຳ ພ້ອມທັງຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ການຕອບຮັບໂດຍສະໜັກໃຈດ້ວຍການສົ່ງເອກະສານແຈ້ງເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກອງເລຂາ UPR.

ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ 160 ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 66 ຂໍ້ ຕາມຜົນການປຶກສາຫາລືທີ່ນຳພາໂດຍຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດກັບອົງການປົກຄອງ, ນິຕິກຳ ແລະ ອຳນາດຕຸລາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

ການທົບທວນ UPR ຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ຄັ້ງທີສອງຂອງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ 2010 ແລະ ເດືອນມັງກອນ 2015 ຕາມລຳດັບ ການທົບທວນຄືນຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການພັດທະນາໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດສຳລັບ ສປປ.ລາວ ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ເພື່ອປີ 2025.

- Advertisement -