ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ແລະ ພະຍາດໂຄວິດ-19

ເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດທົ່ວໂລກຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍປະເທດຕ້ອງດຳເນີນການຢ່າງເດັດຂາດ ເພື່ອຍຸຕິການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ທ່າມກາງສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງຄືແນວນີ້ ທຸກຄົນຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເບິ່ງແຍງຕົນເອງໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ.

ເນື້ອໃນຕໍ່ໄປນີ້ ຈະນຳສະເໜີຂໍ້ມູນສຳຄັນ ແລະ ໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ແລະ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຄວນຮັບຮູ້ແມ່ນ ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໃຫ້ທ່ານລອດພົ້ນຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼື ຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໃດໆໄດ້.

ເອທິວແອວກໍຮໍ (ເອທານໍ – Ethanol) ເປັນສານຊະນິດໜຶ່ງໃນເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ທີ່ເປັນໄປໄຈເຮັດໃຫ້ເກີດໂທດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫຼົ້າ, ເບຍ, ວາຍ ຫຼື ອື່ນໆ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຜູ້ຜະລິດອາດເຕີມສານພິດຊະນິດອື່ນທີ່ມີກິ່ນຄ້າຍເອທານໍເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງດື່ມ, ປະສົມສິ່ງເຈືອປົນທີ່ມີການຜະລິດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ມີລະບົບຄວບຄຸມການຜະລິດທີ່ຮັດກຸມ ຫຼື ສານພິດເຫຼົ່ານີ້ອາດປະສົມຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທາດເຫຼົ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນຜະລິດເພື່ອການບໍລິໂພກເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອສຳລັບລ້າງມື, ສານທີ່ໃສ່ເຂົ້າໄປເຖິງແມ່ນວ່າຈະໜ້ອຍດຽວເຊັ່ນ: ເມທານໍ ອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ຫຼື ອາດເຮັດໃຫ້ຕາບອດ ແລະ ເປັນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເປັນຕົ້ນ. ຕາມລາຍງານຂ່າວໃນສື່ຕ່າງໆ ແລະ ຄຳບອກເລົ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃນຫຼາຍປະເທດ ເນື່ອງຈາກການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນທາດເຫຼົ່າດັ່ງກ່າວລະຫວ່າງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພາະມີຄວາມເຊື່ອຜິດໆ ແລະ ຫຼົງເຂົ້າໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນທາດເຫຼົ້າປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ.

ຂໍ້ມູນຄວາມຈິງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ສຸຂະພາບ:

 • ທາດເຫຼົ້າ ມີຜົນເສຍທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວຕໍ່ອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍເກືອບທຸກສ່ວນ, ຜົນການວິໄຈສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ “ບໍ່ມີປະລິມານທີ່ປອດໄພໃນການບໍລິໂພກທາດເຫຼົ້າ” (no safe limit) ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອບໍລິໂພກທາດເຫຼົ້າໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.
 • ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ໂດຍສະເພາະການດື່ມຢ່າງໜັກ “ເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອ” ແລະ ຮ່າງກາຍສາມາດປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກໂລກຕິດເຊື້ອໄດ້ໜ້ອຍລົງ.
 • ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໂດຍທົ່ວໄປ ວ່າທາດເຫຼົ້າ ເຖິງຈະປະລິມານໜ້ອຍ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງບາງຊະນິດໄດ້.
 • ການດື່ມທາດເຫຼົ້າ ປ່ຽນຄວາມຄິດ, ນິໄສ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ພຶດຕິກຳ.
 • ການເຄື່ອງເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າພຽງເລັກໜ້ອຍ ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ໃນທຸກຊ່ວງອາຍຸຂອງການຖືພາ.
 • ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໃນການສະແດງພຶຶດຕິກຳຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຄົນໃກ້ຊິດ ເຊັ່ນການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຄູ່ຄອງ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ເດັກ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ.
 • ການດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຈາກອຸປະຕິເທດຕາມຖະໜົນຫົນທາງ, ການຈົມນ້ຳ ແລະ ການຕົກການລົ້ມ.
 • ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າຢ່າງໜັກ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເກີດພາວະລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈລົ້ມແຫຼວກະທັນຫັນ (acute repiratory distredd syndrome ຫຼື ARDS)

ຄວາມເຊື່ອຜິດໆກ່ຽວກັບທາດເຫຼົ້າ ແລະ ພະຍາດໂຄວິດ-19

 • ຄວາມເຊື່ອ: ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ທຳລາຍໄວຣັສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໂຄວິດ-19
 • ຄວາມຈິງ:  ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ບໍ່ໄດ້ທຳລາຍໄວຣັສ ແຕ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫາກບຸກຄົນນັ້ນຕິດໄວຣັສ, ທາດເຫຼົ້າມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 60% ສາມາດຂ້າເຊື້ອເທິງຜິວໜັງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອທີ່ຢູ່ໃນອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ຫາກບໍລິໂພກເຂົ້າໄປ.
 • ຄວາມເຊື່ອ: ການດື່ມທາດເຫຼົ້າຊະນິດເຂັ້ມຂຸ້ນຂ້າໄວຣັສໃນອາກາດທີ່ຫາຍໃຈເຂົ້າໄປ
 • ຄວາມຈິງ: ການບໍລິໂພກທາດເຫຼົ້າ ບໍ່ສາມາດຂ້າໄວຣັສໃນອາກາດທີ່ຫາຍໃນເຂົ້າໄປ, ບໍ່ຂ້າເຊື້ອໃນຊ່ອງປາກ ແລະ ຄໍຫອຍ ແລະ ບໍ່ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແຕ່ຢ່າງໃດ.
 • ຄວາມເຊື່ອ: ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ (ເຫຼົ້າ, ເບຍ ແລະ ວາຍ ຫຼື ທາດເຫຼົ້າອື່ນໆທີ່ປະສົມສານສະກັດຈາກສະໝຸນໄພ) ສາມາດກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ
 • ຄວາມຈິງ: ທາດເຫຼົ້າ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ບໍ່ໄດ້ກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ບໍ່ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ.

ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຄວນປະຕິບັດລະຫວ່າງທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

 • ບໍ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການທຳລາຍລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ບໍ່ເປັນປັດໄຈສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນອື່ນ.
 • ມີສະຕິໂດຍບໍ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເພື່ອໃຫ້ຕື່ນຕົວເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຕັດສິນໃຈຢ່າງມີສະຕິ ເພື່ອປະໂຫຍດແກ່ຕົນເອງ, ຄົນອື່ນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.
 • ຫາກທ່ານດື່ມ ຈົ່ງດື່ມໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ເມົາຈົນຂາດສະຕິ.
 • ຫຼີກລ້ຽງການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເລົ້າທາງສັງຄົມຮ່ວມກັບການສູບຢາ ຄົນມັກສູບຢາຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ແລະ ການສູບຢາເປັນປັດໄຈເຮັດໃຫ້ອາການ ແລະ ພາວະແຊກຊ້ອນຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຮັບຮູ້ໄວ້ວ່າຍັງມີຜົນຕໍ່ຄົນໃນອາຄານດຽວກັນທີ່ທ່ານສູບຢາຢູ່ນັ້ນ ຄວນຫຼີກລ້ຽງພຶຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວ.
 • ເບິ່ງແຍງບໍ່ໄດ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກຫຼານເຫັນເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ຈົ່ງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ.
 • ໂອ້ລົມກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມເລື່ອງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ແລະ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ການຝ່າຝືນການກັກຕົວ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ການລະບາດແຜ່ລາມຫຼາຍຂຶ້ນ.
 • ຕິດຕາມສັງເກດເວລາລູກຢູ່ໜ້າຈໍ (ລວມທັງໂທລະພາບ) ເນື່ອງຈາກສື່ເຫຼົ່ານັ້ນມີໂຄສະນາ ແລະ ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍຂອງເຄື່ອງດື່ມທາດຫຼາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນບິດບຽນທີ່ອັນຕະລາຍ ເຊິ່ງອາດກະຕຸ້ນໃຫ້ຢາກທົດລອງຕັ້ງແຕ່ອາຍຸນ້ອຍໆ ແລະ ເພີ່ມການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ.
 • ຫ້າມປະສົມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າກັບຢາປິ່ນປົວພະຍາດ ທັງຢາສະມຸນໄພ ແລະ ຢາທີ່ຊື້ຈາກຮ້ານຂາຍຢາ ເນື່ອງຈາກທາດເຫຼົ້າເຮັດໃຫ້ຢາມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍລົງ ຫຼື ອາດເພີ່ມລິດຂອງຢາເຖິງລະດັບທີ່ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ.
 • ຫ້າມບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ຫາກທ່ານກິນຢາຊະນິດອອກລິດຕໍ່ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ (ເຊັ່ນ: ຢາແກ້ປວດ, ຢານອນຫຼັບ ແລະ ຢາປິ່ນປົວໂລກຊຶມເສົ້າ) ເນື່ອງຈາກທາດເຫຼົ້າອາດລົບກວນການເຮັດວຽກຂອງຕັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຕັບອ່ອນເພຍ ຫຼື ບັນຫາຮ້າຍແຮງອື່ນໆ.

ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກ

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ອົງການອະນາໄມໂລກແນະນຳໃຫ້ມີການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ແມັດ ເພື່ອເປັນມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ເທັກ-ບາ, ພັດຕາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ເປັນສະຖານທີ່ຊຸມນຸມກັນເພື່ອດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ (ລວມເຖິງການດື່ມຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ) ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການແຜ່ໄວຣັສ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກັນ ຈຶ່ງຫຼຸດການເຂົ້າເຖິງທາດເຫຼົ້າ ແລະ ເປັນໂອກາດດີທີ່ຈະຫຼຸດການດື່ມ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ແລະ ການກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ

 • ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍປະເທດເລີ່ມໃຊ້ມາດຕະການປິດຊຸມຊົນທີ່ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ກຳນົດໄລຍະເວລາກັກຕົວສຳລັບບຸກຄົນທີ່ສົງໄສວ່າຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ຫຼື ສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ຜົນທີ່ຕາມມາຄືປັດຈຸບັນມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍກັກຕົວເອງຢູ່ໃນເຮືອນຢ່າງບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ.
 • ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເປັນປັດໄຈສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຄວນຫຼີກລ້ຽງການດື່ມລະຫວ່າງການແຍກກັກ ຫຼື ກັກຕົວຢູ່ໃນເຮືອນ.
 • ເມື່ອເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ (Work from home) ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງສະຖານທີ່ເຮັດຕາມແບບປົກກະຕິຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ບໍ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ, ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າ ພາຍຫຼັງພັກທ່ຽງ ທ່ານຄວນຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມເຮັດວຽກ ແລະ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ທ່ານຈະມີສະພາບພ້ອມເຮັດວຽກຫາກທ່ານມຶນເມົາຈົນຕັ້ງສະຕິບໍ່ໄດ້.
 • ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ບໍ່ແມ່ນອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງບໍລິໂພກ ແລະ ບໍ່ຄວນລະບຸໃຫ້ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນລາຍການຊື້ເຄື່ອງ, ບໍ່ຄວນຊື້ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າມາກັກຕຸນໄວ້ເຮືອນ ເພາະອາດເປັນປັດໄຈເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນຄອບຄົວບໍລິໂພກທາດເຫຼົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ.
 • ຄວນໃຊ້ເວລາ, ເງິນ ແລະ ອື່ນໆ ໃນການຊື້ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການດີກວ່າ, ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນຈະຊ່ວຍບຳລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນດີຂຶ້ນ.
 • ທ່ານອາດຄິດວ່າການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດ ແຕ່ຄວາມຈິ່ງວິທີນີ້ບໍ່ແມ່ນກົນໄກການຄາຍຄຽດທີ່ດີ ເນື່ອງຈາກເປັນທີ່ຮູ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ທາດເຫຼົ້າເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫວາດລະແວງ, ຢ້ານກົວ, ຊຶມເສົ້າ ແລະ ພາວະຈິດໃຈຜິດປົກກະຕິຢ່າງອື່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ.
 • ແທນທີ່ຈະດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເພື່ອຂ້າເວລາຂະນະຢູ່ເຮືອນ ຄວນພະຍາຍາມອອກກຳລັງກາຍໃນຮົ່ມ ການອອກກຳລັງກາຍຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ການອອກກຳລັງການເປັນວິທີການໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຂະນະກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ.
 • ຢ່າແນະນຳໃຫ້ລູກຫຼານ ຫຼື ໄວໜຸ່ມຄົນອື່ນດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ແລະ ຢ່າມຶນເມົາຕໍ່ໜ້າເດັກນ້ອຍ, ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ການຖືກປ່ອຍປະເດັກເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນເຮືອນທີ່ອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ ແລະ ການແຍກຕົວໄປດື່ມຄົນດຽວເປັນໄປໄດ້ຍາກ.
 • ຂະນະທີ່ແຍກກັກຕົວຢູ່ໃນເຮືອນ ການຫຼົງຈັບເອົາທາດເຫຼົ້າສຳລັບຂ້າເຊື້ອມາບໍລິໂພກອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງເກັບມ້ຽນຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຫ່າງໄກເດັກນ້ອຍ, ເຍົາວະຊົນທີ່ເປັນນັກດື່ມ ແລະ ຄົນອື່ນໆທີ່ອາດໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນຜິດຈຸດປະສົງ.
 • ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ອາດເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງການກັກຕົວເອງຢູ່ເຮືອນ, ການແຍກກັກຕົວ ແລະ ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດການຂ້າຕົວຕາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ການຫຼຸດການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍ.
 • ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ມີຄວາມສຳພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງເປັນຢ່າງຍິ່ງ ລວມເຖິງການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຄູ່ຄອງ, ຜູ້ຊາຍມັກສະແດງພຶດຕິກຳຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າເປັນປັດໄຈສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ່ວນແມ່ຍິ່ງທີ່ຖືກກະທຳຄວາມຮຸນແຮງມັກດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນກົນໄກບັນເທົາຜົນກະທົບ ຫາກທ່ານເປັນຜູ້ຖືກກະທຳຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຕ້ອງການແຍກກັກຕົວຮ່ວມກັບຜູ້ກະທຳຄວາມຮຸນແຮງໃນເຮືອນຫຼັງດຽວກັນ ທ່ານຕ້ອງມີແຜນຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເມື່ອສະຖານະການຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຄວນມີເພື່ອນບ້ານ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ບ່ອນພັກສຸກເສີນທີ່ເພິ່ງພາໄດ້ເມື່ອເກີດເຫດການທີ່ບີບບັງຄັບໃຫ້ທ່ານຕ້ອງອອກຈາກເຮືອນທັນທີ, ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ/ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາຍດ່ວນ ຫຼື ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກກະທຳຄວາມຮຸນແຮງໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫາກທ່ານກັກຕົວຢູ່ ແລະ ຕ້ອງການອອກຈາກເຮືອນທັນທີໃຫ້ໂທຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້.

ວິທີການຫາຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສັງເກດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ

 • ຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືເຊັ່ນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ, ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກລະດັບປະເທດ ແລະ ແພດໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ອ່ານຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື ເວັບໄຊຂອງທາງການພາຍໃນປະເທດ.
 • ຄວນກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຊ້ຳໆທຸກຄັ້ງ, ລະວັງເວັບໄຊ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ ແລະ ມີລັກສະນະ ແລະ ລີລາການຂຽນຄືກັນ ເພາະຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານັ້ນມັກເປັນຂໍ້ຄວາມສຳລັບການສົ່ງຕໍ່ກັນເປັນທອດໆ ທີ່ຜະລິດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ແຜ່ກະຈາຍໃນວົງກວ້າງ ແລະ ມີເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ.
 • ລະວັງຄຳກ່າວອ້າງທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຜົນຂອງເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນ ໃຫ້ຖືວ່າຄຳກ່າວອ້າງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບທີ່ບິດບຽນ ເພາະບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ຢືນຢັນວ່າການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າສາມາດປ້ອງກັນພະຍາໂຄວິດ-19 ຫຼື ມີຜົນດີຕໍ່ໂລກ ແລະ ຜົນການປິ່ນປົວຂອງໂລກຕິດຕໍ່ໃດໆ.
 • ລະວັງຄຳກ່າວອ້າງທາງອອນລາຍ ທີ່ລະບຸວ່າ ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າມີຄຸນປະໂຫຍດທີ່ຈຳເປັນລະຫວ່າງການກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ, ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າບໍ່ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຈຳເປັນໃນອາຫານ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານແຕ່ປະການໃດ.
 • ຄວນເຂົ້າໃຈວ່າ ເວັບໄຊ, ພາບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ສະເໜີຂາຍ ແລະ ບໍລິການຈັດສົ່ງເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າທາງອອນລາຍເປັນປັດໄຈເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເດັກນ້ອຍໄດ້ງ່າຍ.
 • ຫາກທ່ານບໍ່ດື່ມ ຢ່າປ່ອຍປະໃຫ້ເຫດຜົນທາງສຸຂະພາບ ຫຼື ຄຳກ່າວອ້າງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ມາເປັນຕົວຊັກນຳໃຫ້ທ່ານເລີ່ມດື່ມ.
 • ຂໍ້ຄິດທຸດທ້າຍ: ບໍ່ວ່າສະຖານະການຈະເປັນແບບໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ຄວນດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າທຸກຊະນິດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼື ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19.

ຂໍ້ມູນ: WHO

- Advertisement -