ລັດອອກນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 532/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2021 ເລື່ອງທິດຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍມາດຕະການສ່ວນໃດໜຶ່ງ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ພາກການຜະລິດ-ທຸລະກິດ, ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ-ຕຳຫຼວດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ໂດຍໄດ້ຕົກລົງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຈຳນວນໜຶ່ງດັ່ງນີ້:

1. ເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນດັ່ງນີ້:

  • ຍົກເວັ້ນເກັບອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນຂອງແຮງງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2021).
  • ຍົກເວັນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29 ຂໍ້ທີ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2021).
  • ເລື່ອນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຍື່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີການບັນຊີ 2020 ຈົນຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2081/ກງ, ລົງວັນທີ 30​ ເມສາ 2021.
  • ເລື່ອນໄລຍະເວລາການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021.
  • ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢາວັກແຊັງ, ຜ້າປິດປາກ-ດັງ, ນ້ຳຢາລ້າງມື, ຖົງມື, ເຄື່ອງວັດອຸນຫະພູມ ແລະ ອຸປະກອນການແພດອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ. ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນມອບໃຫ້ກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຢັ້ງຢືນລາຍການສິນຄ້າຕົວຈິງ ແລ້ວນຳສົ່ງຂະແໜງການເງິນ ຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າຜ່ານດ່ານຊາຍແດນສາກົນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າອະນຸຍາດຕາມຂັ້ນຕອນ, ຖ້ານຳເຂົ້າລັກສະນະທາງການຄ້າ ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງລາຄາຈຳໜ່າຍຕາມລະບຽບການ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ.
  • ມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຫຼຸດອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT) ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອຊ່ວຍກະຕຸ້ນພາກເສດຖະກິດ ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການປິ່ນອ້ອມ ໃນອັດຕາ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

2. ເຫັນດີໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານສິນເຊື່ອດັ່ງນີ້:

  • ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດ້ານສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາການ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນການເລື່ອນເວລາຊຳລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ, ການສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ ແລະ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ເງິນກູ້ຄືນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອດັ່ງກ່າວ ສະບັບເລກທີ 256/ທຫລ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021.
  • ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ເພື່ອທົດແທນການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ເປັນຕົ້ນແຫຼ່ງທຶນຈາກໂຄງການສິນເຊື່ອສະເພາະກິດຂອງທະນຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ເລກທີ 318/ທຫລ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020 ແລະ ທຶນເພື່ອສົ່ງເສີມກອງທຶນ SMEs ຂອງລັດຖະບານ, ການເບີກຖອນເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ  (CDB).

3. ເຫັນດີໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕາມແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 1532/ຮສສ, ລົງວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021, ສະບັບເລກທີ 1376/ຮສສ, ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 2021 ແລະ ສະບັບເລກທີ 1531/ຮສສ, ລົງວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021 ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຄື:

  • ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອີງໃສ່ສະພາບການຈັດຕັ້ງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ພ້ອມທັງໂຈະ ແລະ ເລື່ອນມອບເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ສຳລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ໄດ້ຢຸດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຍັງໃຊ້ສິດອຸນໜູນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ອຸດດໜູນໄລຍະສັ້ນ.
  • ເຫັນດີໃຫ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນນຮູບແບບຕ່າງໆຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນສົມທົບ ແລະ ເງິນອຸດໜູນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ສະເພາະໃນໄລຍະພັກວຽກ ກໍ່ຄືການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ.

4. ເຫັນດີໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອພາກສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນ ໂດຍການຫຼຸດຄ່າບໍລິການ້ຳປະນາ, ໄຟຟ້າ, ອິນເຕີເນັດ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອື່ນໆ ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເລື່ອນເວລາການຊຳລະໃນເດືອນພຶດສະພາ, ມິຖຸນາ ແລະ ກໍລະກົດ ປີ 2021 ຫຼື ຕາມຄວາມເປັນຈິງໃນກໍລະນີມີການສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດຕື່ມຕາມເອກະສານຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະບັບເລກທີ 1001/ຫກ, ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 2021, ແຈ້ງການຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງສະບັບເລກທີ 08610/ຍທຂ.ຫກ, ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 2021 ແລະ ແຈ້ງການຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ສະບັບເລກທີ 029/ຕສ, ລົງວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2021.

- Advertisement -