ທະນາຄານກາງຍອມຮັບວ່າ ສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານ ກັບ ຕະຫຼາດນອກລະບົບຢູ່ໃນລະດັບສູງ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ: ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ (ທະນາຄານກາງ) ໄດ້ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ຕໍ່ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມ ມະຕິ XI ຂອງພັກ ໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເນື້ອບາງຕອນລະບຸວ່າ: ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີມາດຕະຖານຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໄລຍະກາງ-ໄລຍະຍາວ, ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ ໂດຍປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ.

ມາຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2021 ໄດ້ອອກແຈ້ງການໂຈະການຮັບເອກະສານຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອທົບທວນ, ປະເມີນຜົນກົນໄກການຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອປັບປຸງເຮັດໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ມີຈຸດສຸມກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມທັງອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ວຽກອື່ນໆທີ່ຕິດພັນ.

ທະນາຄານກາງລະບຸວ່າ: ຕະຫຼອດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ໂດຍລວມສາມາດສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ ຢູ່ໃນລະດັບ 2.83%, ເງິນກີບອ່ອນຄ່າສະເລ່ຍ 4.1% ທຽບໃສ່ໂດລາສະຫະລັດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທະນາຄານກາງຍອມຮັບວ່າ ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ຕໍ່ກັບສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນກີບ ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ລະຫວ່າງທະນາຄານທຸລະກິດ ກັບ ຕະຫຼາດນອກລະບົບ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງສົມຄວນ.

- Advertisement -