ເງິນກີບອ່ອນຄ່າທີ່ສຸດ ໃນຮອບເກືອບ 16 ປີ ເມື່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ

ລາຍງານ 16 ພະຈິກ 2021, ອີງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງ ຈາກກົມບໍລິການທະນາຄານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈຳວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021 ນີ້, ອັດຕາຊື້ 1 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 10,622 ກີບ ແລະ ອັດຕາຂາຍແມ່ນ 10,628 ກີບ ຖືເປັນອັດຕາທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນຮອບເກືອບ 16 ປີ ເມື່ອທຽບກັບອັດຕາອ້າງອີງກີບ ຕໍ່ ໂດລາສະຫະລັດສະເລ່ຍໝົດເດືອນຂອງເດືອນມັງກອນ 2006 ຢູ່ທີ 10,651.65 ກີບ ຕໍ່ 1 ໂດລາສະຫລັດ.

ເຊິ່ງຈາກຂໍ້ມູນອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ , ອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ກີບທີ່ສູງສຸດທີ່ແມ່ນ 10,865.68 ໃນເດືອນກັນຍາ 2004.

ສຳລັບອັດຕາແລກປ່ຽນນັ້ນ, ສປປ.ລາວ ແມ່ນໃຊ້ລະບົບອັດຕາແລກປ່ຽນແບບລອຍຕົວທີ່ມີການບໍລິຫານຈັດການ (Managed Floating Exchange Rate) ມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 1975 ເຊິ່ງເປັນການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແຕ່ອາດມີການແຊກແຊງຈາກລັດຖະບານ ຫຼື ທະນາຄານກາງ ຖ້າຫາກວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຈະເປັນຜູ້ນຳກົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງ (Reference Rate) ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດໃນແຕ່ລະມື້ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດໃຊ້ກຳນົດອັດຕາຊື້-ຂາຍຂອງຕົນ ທີ່ຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບ +/-0.25% ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງ.

ສຳລັບຄ່າເງິນກີບທີ່ອ່ອນຄ່ານັ້ນ ກໍ່ມີທັງຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງມີທັງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເສຍຜົນປະໂຫຍດ:

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

  1. ຜູ້ສົ່ງອອກ: ນຳລາຍໄດ້ທີ່ເປັນເງິນສະກຸນຕ່າງປະເທດມາແລກເປັນເງິນກີບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
  2. ຜູ້ເຮັດວຽກຜູ້ຕ່າງປະເທດ: ນຳລາຍໄດ້ທີ່ເປັນເງິນສະກຸນຕ່າງປະເທດ ມາແລກເປັນເງິນກີບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
  3. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວທີ່ຮັບເງິນສະກຸນຕ່າງປະເທດ: ນຳລາຍໄດ້ມາແລກເປັນເງິນກີບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຜູ້ເສຍຜົນປະໂຫຍດ:

  1. ຜູ້ນຳເຂົ້າ: ເພີ່ມຕົ້ນທຶນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ເພາະລາຄາສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດແພງຂຶ້ນ
  2. ປະຊາຊົນ: ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຈາກຕ່າງປະເທດແພງຂຶ້ນ
  3. ຜູ້ລົງທຶນ: ນຳເຂົ້າສິນຄ້າແພງຂຶ້ນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ
  4. ຜູ້ເປັນໜີ້ກັບຕ່າງປະເທດ: ມີການຊຳລະໜີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະໃຊ້ເງິນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຊຳລະໜີສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.
- Advertisement -