ລັດເລັ່ງສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄດ້ 30% ໃນປີ 2030 ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເງິນຕາ

ລາຍງານອີງຕາມມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍ ການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ.ລາວ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ເລກທີ 08/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021 ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການປະຢັດມັດທະຍັດ ແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈາກຕ່າງປະເທດ ກໍ່ຄືຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຈາກການນຳໃຊ້ລົດ ທີ່ແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເປັນການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ ສປປ.ລາວ ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດ.

ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນຮອດປີ 2025 ໃຫ້ອັດຕາສ່ວນລົດໄຟຟ້າທີ່ຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມ ກວມເອົາຢ່າງໜ້ອຍ 1% ຂອງຈຳນວນພາຫະນະທັງໝົດ, ຮອອດປີ 2030 ໃຫ້ກວມເອົາ 30% ຂຶ້ນໄປ.

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍລົດໄຟຟ້າ

 • ເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍລົດໄຟຟ້າ.
 • ລັດຈະບໍ່ຈຳກັດດ້ານໂກຕ້າ ໃນການນຳເຂົ້າລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນລາຄາຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ.
 • ລົດໄຟຟ້າທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢູ່ ສປປ.ລາວ ຕ້ອງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກນິກ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ມີສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນຕ່າງໆ ລວມທັງມີລະບົບກຳຈັດ-ຈັດການໝໍ້ໄຟ ທີ່ເສື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກກິດຈະການລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມຢ່າງເປັນລະບົບ
 • ເຫັນດີກຳນົດປ້າຍ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍເປັນສັນຍາລັກສະເພາະສຳລັບລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປສາມາດຈຳແນກໄດ້ງ່າຍ.

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິການດ້ານຕ່າງໆກ່ຽວພັນກັບລົດໄຟຟ້າ

 1. ລັດສົ່ງເສີມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈະລົງທຶນພັດທະນາສະຖານີບໍລິການສາກລົດໄຟຟ້າ ໂດຍລັດມີນະໂຍບາຍດັ່ງນີ້:
 • ຍົກເວັ້ນ ຫຼື ຜ່ອນຜັນພາສີການນຳເຂົ້າອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບສະຖານີບໍລິການສາກລົດໄຟຟ້າ
 • ກຳນົດໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ສຳລັບສະຖານີບໍລິການສາກລົດໄຟຟ້າ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າການລົງທຶນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
 • ໃຫ້ຄວາມສະດວກ ໃນການຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າ ແຕ່ລະປະເພດຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່, ຊົນນະບົດ ແລະ ຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
 • ຊຸກຍູ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ, ປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ຫັນມາພັດທະນາສະຖານີບໍລິການສາກລົດໄຟຟ້າ ເທື່ອລະກ້າວ.

2. ລັດມີນະໂຍບາຍດ້ານໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ສຳລັບສະຖານີບໍລິການສາກລົດໄຟຟ້າດັ່ງນີ້:

 • ໃຫ້ກຳນົດໂຄງສ້າງຮ່າງລາຍຈ່າຍທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບຜູ້ພັດທະນາສະຖານີບໍລິການສາກລົດໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງປະກອບມີ: ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ຄ່າບູລະນະທາງຫຼວງ (ກອງທຶນທາງ), ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄ່າບໍລິຫານຂອງຜູ້ປະກອບການສຳລັບລະບົບກະແສສະຫຼັບ ແລະ ສະບົບສາກກະແສກົງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.
 • ໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກຳນົດໂຄງຮ່າງລາຄາໄຟຟ້າທີ່ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າ ໃນລາຄາຕາມລະດູການ (ລະດູຝົນ ຖືກວ່າລະດູແລ້ງ).

3. ລັດມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນສ້າງສູນບໍລິການປ່ຽນຖ່າຍອາໄຫຼ່ລົດໄຟຟ້າ ໂດຍຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດການບໍລິການ ປ່ຽນຖ່າຍອາໄຫຼ່ລົດໄຟຟ້າ ຕ້ອງມີລະບົບການບໍລິຫານຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈາກການປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອບຂອງລົດໄຟຟ້າໂດຍສະເພາະໝໍ້ໄຟເສື່ອມຄຸນນະພາບ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້.

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ

 • ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ບໍລິການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ສຳລັບເຄື່ອງສາກລົດໄຟຟ້າ ໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໝໍ້ນັບໄຟຕາມທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສຳນັກງານ-ອົງການ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັກນິກ
 • ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີຕ່ຳກວ່າລົດແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງໜ້ອຍ 30% ຕາມກໍລະນີຄວາມແຮງທຽບເທົ່າກັນ
 • ໃຫ້ບູລິມະສິດບ່ອນຈອດລົດໄຟຟ້າຕາມຈຸດ ຫຼື ສະຖານທີ່ບໍລິການສາກລົດໄຟຟ້າ ຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.

ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ສຳພາດທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດນະນະໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານທົດແທນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຳລັບພາສີນຳເຂົ້າລົດໄຟຟ້ານັ້ນແມ່ນ 0%, ອາກອນຊົມໃຊ້ 3% ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 10%, ສ່ວນສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້ານັ້ນແມ່ນມີ 2 ຮູບແບບຄື: ລະບົບສາດແບບທຳມະດາ ແລະ ລະບົບສາດແບບໄວ.

ສ່ວນລາຄາໄຟຟ້າໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າສາກຕາມທີ່ຢູ່ອາໄສ (ເຮືອນສ່ວນຕົວ) ລະດູແລ້ງແມ່ນ 955 ກີບ/kWh, ລະດູຝົນແມ່ນ 677 ກີບ/kWh ໂດຍມີລາຄາສະເລ່ຍປະມານ 816.5 ກີບ/kWh.

ລາຄາສາກລົດໄຟຟ້າແບບໄວ ເວລາການສາກຕ່ຳກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງລົງມາ ລະດູແລ້ງແມ່ນ 1,826 ກີບ/kWh, ລະດູຝົນແມ່ນ 1,539 ກີບ/kWh ໂດຍມີລາຄາສະເລ່ຍປະມານ 1,682.5 ກີບ/kWh.

ເຊິ່ງທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດຕະນະໄຊ ໃຫ້ຕື່ມຮູ້ວ່າ:  ການຫັນມານຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ແມ່ນມີຄ່າສິ້ນເປື້ອງໜ້ອຍກວ່າການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ 6 ເທົ່າ ທຽບໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ 1 ກິໂລແມັດ ແລະ ຍັງເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍ່ມີມົນລະພິດ ພ້ອມທັງເປັນເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາໄຟຟ້າເຫຼືອຈາກລະບົບໃນລະດູຝົນ ທີ່ຈະເປັນການເພີ່ມລາຍຮັບພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ເປັນບ່ອນໄຫຼອອກຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດຕະນະໄຊ ຍັງໄດ້ສະເໜີຫຼັກການ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ເພີ່ມພາສີນຳເຂົ້າລົດນ້ຳມັນຈາກ 35-40% ມາເປັນ 70%, ເພີ່ມອາກອນຊົມໃຊ້ລົດນ້ຳມັນແຕ່ລະປະເພດຂຶ້ນຈາກເດີມລາຍການລະ 5%, ເພີ່ມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມລົດນ້ຳມັນຈາກ 10% ມາເປັນ 20%.

- Advertisement -