ສະຫຼຸບ ຕົວເລກເສດຖະກິດຂອງ ສປປ.ລາວ ໃນປີຜ່ານມາ ຈາກການລາຍງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ (ທຫລ) ໃນບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2016  ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເສດຖະກິດຂອງ ສປປ.ລາວ ຍັງມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍ້ອນແຮງຍູ້ໝູນຂອງກະແສເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ໄຫຼເຂົ້າໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ປະກອບກັບການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ດັ່ງຕົວເລກເສດຖະກິດໃນບາງດ້ານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສປປ.ລາວ
ໃນປີ 2016, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍອັດຕາ 7.02% , ເຊິ່ງປັດໄຈສຳຄັນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງອຸດສາສະກຳ ແລະ ການບໍລິການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພະລັງງານໄຟຟ້າ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການດ້ານຂົນສົ່ງ ແລະ ສາງ. ມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ຕາມລາຄາໃນປີ) ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 117,252 ຕື້ກີບ ມາເປັນ 129,279 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນສາມາດບັນລຸໄດ້ 19,580,000 ກີບ ຫຼື 2,408 ໂດລາສະຫະລັດ.

– ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 2.76% ກວມເອົາ 17.23% ຂອງ GDP.
– ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 12% ກວມເອົາ 28.76% ຂອງ GDP
– ຂະແໜງບໍລິການ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 4.65% ກວມເອົາ 42.48% ຂອງ GDP

ເຊິ່ງໃນປີ 2016 ອັດຕາສ່ວນ GDP ແຍກຕາມຂະແໜງການປະກອບດ້ວຍຂະແໜງບໍລິການ 42.48%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 28.76%, ຂະແໜງກະສິກຳ 17.23% ແລະ ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ (ສຸດທິ) 11.53%.

ສ່ວນອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບປີ 2015 ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ໃນປີ 2016, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 1.60%, ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.32% ທຽບໃສ່ປີ 2015 ສາເຫດຍ້ອນການປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດຄື 1.98%.

2. ຂະແໜງການເງິນຂອງລັດ
ຖານະການເງິນຂອງລັດໃນສົກປີ 2015-2016, ຖານະການເງິນຂອງລັດຖະບານຂາດດຸນ 6,721.18 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 6.18% ຂອງ GDP. ໃນນັ້ນ, ການເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 20,991.15 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 19.31% ຂອງ GDP ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານປະຕິບັດໄດ້ 27,712.33 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 25.49% ຂອງ GDP

3. ດຸນການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ
ໃນປີ 2016, ດຸນບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິຂາດດຸນ 1,233.70 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີ່ດຸນບັນຊີທຶນ ແລະ ການເງິນເກີນດຸນ 2,529.70 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ດຸນການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດຂາດດຸນໃນລະດັບ 171.92 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼຸດລົງຈາກ 986.85 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2015 ມາຢູ່ລະດັບ 814.93 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີນີ້ ເຊິ່ງສາມາດກຸ້ມການນຳເຂົ້າສິນຄ້າໄດ້ 5.26 ເດືອນ.

- Advertisement -