ການຖົ່ມດິນຊະຊາຍ ຖືວ່າຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ

ການຖົ່ມດິນຊະຊາຍ ຖືວ່າຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ