ນາຍົກອອກຄຳສັ່ງ ໃຫ້ທຳລາຍທຸກສິ່ງກີດຂວາງ ຕໍ່ທຸລະກິດ SMEs ແລະ ພາກການຜະລິດ

ເມື່ອວັນທີ 23 ສິງຫາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ເລກທີ 12/ນຍ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການເພື່ອຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນມາດຕະການທີ່ໄດ້ເນັ້ນເປັນພິເສດຄື ມາດຕະການການພັດທະນາທຸລະກິດ SMEs ແລະ ການສົ່ງເສີມພາກການຜະລິດ.

ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

 • ໃຫ້ປັບປຸງດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ SMEs ເພື່ອຍົກລະດັບນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການພັດທະນາ SMEs ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເພື່ອໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ກຸ່ມ SMEs ທີ່ມີທ່າແຮງ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ.
 • ໃຫ້ຂະຫຍາຍກອງທຶນ SMEs ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານລັດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດລະດົມທຶນ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ SMEs ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດສູງ ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.
 • ໃຫ້ຊຸກຍູ້ການຮຽນຮູ້, ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຕັກນິກ, ເຕັກໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ນະວັດຕະກຳເຂົ້າໃນການຜະລິດ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂັນທຸລະກິດພາຍໃນ.
 • ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆທີ່ເປັນຕົ້ນທຶນຂອງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໂດຍໄວ.
 • ໃຫ້ຈັດຕັ້ງວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໄປຊ່ວຍແນະນຳທາງດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ທຳການຜະລິດ.
 • ໃຫ້ສະໜອງແນວພັນ, ຝຸ່ນ, ວັດຖຸຈຳເປັນ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຈຸດສຸມສົ່ງອອກ.
 • ໃຫ້ສືບຕໍ່ສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານບ່ອນເປ່ເພ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອສະໜອງນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ການຜະລິດທັງສອງລະດູ.
 • ໃຫ້ກະກຽມ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າທິດທາງເພື່ອປ້ອງກັນ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຍາວ.
 • ໃຫ້ກວດກາ, ເຈລະຈາ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂບັນດາມາດຕະການກີດກັນຕ່າງໆຂອງການຄ້າຂາຍຊາຍແດນຕໍ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວ ກັບ ປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ: ການສົ່ງອອກສາລີ, ກາເຟ, ມັນຕົ້ນ, ພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ໃຫ້ສ້າງຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ນະໂຍບາຍປິ້ນອ້ອມອື່ນໆໃຫ້ລະອຽດ ຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄວ.
 • ໃຫ້ກວດກາ ແລະ ດັດປັບຄືນບັນດາຕົ້ນທຶນ ທີ່ຕິດພັບກັບການຜະລິດເຊັ່ນ: ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ ທີ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຍັງແບກຫາບພາລະຫຼາຍ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນສະພາບການ.

ທຸລະກິດ SMEs ຖືເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ ຫາກໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຮອບດ້ານຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກພາກລັດດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ເຫັນແກ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດເປັນຫຼັກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈະຖືເປັນບາດລ້ຽວໜຶ່ງແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ຊຸກດັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ.ລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ຢ່າງພາກພູມ.

- Advertisement -