ສປປ.ລາວ ຍັງຢູ່ອັນດັບລາກທ້າຍຂອງໂລກ ການຈັດອັນດັບຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ໃນບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ Doing Business 2019 ເຊິ່ງຜົນການສຶກສາຄວາມງ່າຍດາຍໃນການເນີນທຸລະກິດຈໍານວນ 190 ປະເທດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ.ລາວ ຍັງຄົງຢູ່ໃນອັນດັບຕໍ່າທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ເຂດປາຊີຟິກ, ຄືພຽງແຕ່ຖືກຈັດໃນອັນດັບທີ່ດີກວ່າ ມຽນມາ (171) ແລະ ຕີມໍເລສເຕ້ (178). ແຕ່ເມື່ອທຽບໃສ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ແຂ່ງໃນພາກພື້ນແລ້ວ ສປປ.ລາວ ກໍ່ຍັງຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ລາກທ້າຍຢູ່ ເຊັ່ນ: ກໍາປູເຈຍ (138), ຫວຽດນາມ (69), ໄທ (27), ມາເລເຊຍ (15) ເຊິ່ງ ສປປ.ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 154. ໃນ 10 ໝວດຕົວຊີ້ວັດ ມີພຽງໝວດຕົວຊີ້ວັດການຄ້າຂ້າມແດນ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນລຳດັບດີຂຶ້ນ ຄືຈາກລໍາດັບທີ 124 (2018) ມາເປັນ 76 (2019).

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກຫຼາຍຮູບການ ເພື່ອປະຕິຮູບສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ.ລາວ ໃຫ້ຢູ່ໃນລໍາດັບທີ່ດີຂື້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ປີ 2017-2022 ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ບົດລາຍງານຂອງທະຄານໂລກຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເຊິ່ງມີຫຼາຍໝວດຕົວຊີ້ວັດທີ່ລໍາດັບການປ່ຽນແປງຈາກສອງຕົວເລກຂື້ນເປັນສາມຕົວເລກ ເຊິ່ງການສະເລ່ຍຕົວເລກໂດຍລວມແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ ສປປ.ລາວ ຈັດໃນອັບດັບທີ 154 ໃນຈໍານວນ 190 ປະເທດ ເຫັນໄດ້ວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງແຕ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕາມທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ ຕາມເປົ້າໝາຍແມ່ນຢາກໃຫ້ຫຼຸດອັນດັບລົງເຫຼືອພຽງສອງຕົວເລກ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງ ການສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຂື້ນຕື່ມໃນການປັບ ປຸງກົນໄກການບໍລິຫານງານຂອງບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນຕັດສິນວ່າ ລໍາດັບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ສປປ.ລາວ  ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຈາກສາມຕົວເລກເປັນສອງຕົວເລກ. ເພາະວ່າ ລໍາດັບທີ່ດີຂື້ນໝາຍເຖິງແຕ່ລະໝວດຕົວຊີ້ວັດມີຄະແນນ້ອຍລົງ ການຫຼຸດລົງຂອງຄະແນນບົງບອກເຖິງສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ສປປ.ລາວ ເຊິ່ງໃນມຸມມອງຂອງນັກລົງທຶນ ແມ່ນດີຂື້ນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນໃນການເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສປປ.ລາວ. ໃນເມື່ອມີການລົງທຶນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ຈະຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ໃຫ້ສໍາເລັດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສປປ.ລາວ ກໍ່ຍັງມີບາງໝວດຕົວຊີ້ວັດ ແມ່ນມີລໍາດັບດີຂື້ນຕາມລໍາລັບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໝວດຕົວຊີ້ວັດການຄ້າຂ້າມແດນ ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງລໍາດັບດີຂຶ້ນ ​ແບບ​ກ້າວ​ກະ​ໂດດ ໂດຍມີການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການແຈ້ງພາສີ. ການສຶກສາໝວດຕົວຊີ້ວັດການຄ້າຂາມແດນແມ່ນວັດແທກເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະກອບເອກະສານນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ຂັ້ນຕອນຢູ່ດ່ານຂ້າມແດນ ແລະ ການຂົນສົ່ງພາຍໃນ. ໃນນັ້ນ, ເຫັນວ່າ ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການດຳເນີນເອກະສານ ສຳລັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຫຼຸດລົງ 3 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເວລາດຳເນີນຂັ້ນຕອນຢູ່ດ່ານສຳລັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຫຼຸດລົງ 156 ຊົ່ວໂມງ (ຫຼຸດລົງ 72%).

10 ໝວດຕົວຊີ້ວັດປະກອບດ້ວຍ: ການແກ້ໄຂລົ້ມລະລາຍ; ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນລາຍນ້ອຍ; ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ; ການເອົາໄຟຟ້າເຂົ້າ; ການມອບອາກອນ; ການຄ້າຂ້າມແດນ;​ ການປະຕິບັດສັນຍາ;​ ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ; ການຈົນທະບຽນຊັບສິນ; ແລະ ການຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ລາຍລະອຽດຄະແນນຂອງ ແຕ່ລະໝວດຊີ້ວັດຂອງ ສປປ.ລາວ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.    ສປປ.ລາວ ໄດ້ປັບປຸງອັນດັບຂອງຕົນໃນການເລີ່ມທຸລະກິດຈາກອັນດັບທີ 164 ເປັນ 180.
2.    ສປປ.ລາວ ຖືກຈັດອັນດັບໃນການຂໍໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ 99/190.
3.    ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນ ສປປ.ລາວ ແມ່ນຢູ່ອັນດັບ 156/190.
4.    ໃນຂົງເຂດການຈົດທະບຽນຊັບສິນ ສປປ.ລາວ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 85/190.
5.    ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນອັນດັບທີ 73/190.
6.    ສປປ.ລາວ ຍັງຄົງຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 174/190 ໃນການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນ.
7.    ການຈ່າຍພາສີ-ອາກອນຍັງຢູ່ອັນດັບ 155/190.
8.    ໃນການປະເມີນດ້ານການຄ້າຂ້າມແດນ, ສປປ.ລາວ ແມ່ນມີການປັບໂຕຢູ່ອັນດັບ 76/190.
9.    ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາມີຜົນສັກສິດໃນ ສປປ.ລາວ ຢູ່ໃນອັນດັບ 162/190.
10. ການແກ້ໄຂການລົ້ມລະລາຍຂອງ ສປປ.ລາວ ຍັງຄົງຢູ່ໃນອັນດັບທີ 168/190.

- Advertisement -