ປາກົດການ ປາຂຶ້ນມາໄຂ່ເທິງຫາດຊາຍ ແລະ ເປັນວາລະສຸດທ້າຍຂອງຫຼາຍໂຕ (ວິດີໂອ)

ປາ Grunion ເປັນປາທີ່ຕ້ອງສ່ຽງຊີວິດເພື່ອສືບພັນ, ເມື່ອເຖິງລະດູການສືບພັນປາ Grunion ຈະລອຍຂຶ້ນຫາດເພື່ອອອກໄຂ່.

ພໍຂຶ້ນເຖິງຫາດ ປາຕົວແມ່ຈະແຍ່ຫາງລົງພື້ນຊາຍ ຈົນກວ່າລຳຕົວຈະຢູ່ໃນທ່າຕັ້ງ ເຫຼືອແຕ່ຫົວພົ້ນດິນ ເມື່ອປາ Grunion ໂຕຜູ້ເລືອກໂຕແມ່ນເປັນຄູ່ປະສົມພັນໄດ້ແລ້ວ ມັກຈະໂອບຕົວໄປຮອບຄູ່ຂອງມັນເພື່ອປ່ອຍນ້ຳເຊື້ອໃນຂະນະທີ່ໂຕແມ່ອອກໄຂ່ ຈາກນັ້ນຄື້ນກໍ່ຈະພັດກັບຄືນສູ້ທະເລ.

ຫາກປາ Grunion ໂຕໃດໂຊກດີ ແລະ ໂຕແມ່ໄດ້ສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມ ໄຂ່ທີ່ປະສົມພັນແລ້ວຈະຢູ່ໃນຊາຍທີ່ຊຸ່ມນ້ຳຕະຫຼອດສອງອາທິດໂດຍບໍ່ຖືກລົບກວນ ເພາະສັດຜູ້ລ່າບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຈົນເມື່ອແຮງດຶງດູດຂອງດວງຈັນ ແລະ ດວງຕາເວັນຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳທະເລຂຶ້ນສູງຖ້ວມໄຂ່ອີກຄັ້ງ ແລ້ວຄື້ນກໍ່ຈະເຊາະຊາຍທີ່ຝັງໄຂ່ໄວ້ ກະຕຸ້ນໃຫ້ໄຂ່ຟັກເປັນໂຕ ແລະ ກັບລົງສູ່ທະເລ.

ການປະສົມພັນຂອງປາ Grunion ຂ້ອນຂ້າງອັນຕະລາຍ ປາບາງໂຕຄ້າງຢູ່ຫາດຊາຍກາຍເປັນອາຫານຂອງນົກໄດ້ໂດຍງ່າຍ ແຕ່ກ່ານປະສົມພັນເທິງຫາດຊາຍກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ລູກປາຈຳນວນຫຼາຍ.

- Advertisement -