ລົບຂໍ້ມູນໃນຄອມຜູ້ອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ປັບໃໝ ສູງສຸດ 5,000,000 ກີບ

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການປັບໃໝ່ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກ່ຽວກັບ ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ເລກທີ 3624/ປທສ ລົງວັນທີ 11 ທັນວາ 2017 ເພື່ອກຳນົດມາດຕະການປັບໃໝ່ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນ ມາດຕາ 60 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່ມີພຶດຕິກຳກ່ຽວກັບ ການລົບຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນຄວາມພິວເຕີ ແລະ ພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການຂັດຂວາງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ເພື່ອນຳເອົາຜູ້ກະທຳຜິດມາລົງໂທດ ແນ່ໃສ່ໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຍຸຕິທຳ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການລະເມີດ:

• ພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການລະເມີດ ປະກອບມີດັ່ງນີ້:
1. ການສະໜອງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
2. ການບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ ຕາມກຳນົດເວລາ
3. ການລົບຂໍ້ມູນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ອື່ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

• ການສະໜອງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ບຸກຄົນ, ຕິນິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ ແລະ/ຫຼື ອຸປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງປະກອບມີຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:
1. ຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ນຳໃຊ້ກະທຳຄວາມຜິດ
2. ຂໍ້ມູນຄວາມລັບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ
3. ຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ
4. ຂໍ້ມູນທາງດ້ານການຄ້າ
5. ຂໍ້ມູນທຸລະກິດທາງການເງິນ
6. ຂໍ້ມູນທີ່ມີລັກສະນະທຳລາຍການປະຕິບັດງານຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ
7. ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນສິ່ງລາມົກອານາຈານ
8. ຂໍ້ມູນການຕັດຕໍ່ເນື່ອໃນ, ຮູບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ ແລະ ວິດີໂອ
9. ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

• ການບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີຕາມກຳນົດເວລາ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການກະທຳຜິດທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແຕ່ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຕາມກຳນົດເວລາ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຈະເຮັດໜັງສືສະເໜີຫາບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສະໜອງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ເພື່ອນຳໄປດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ.

• ການລົບຂໍ້ມູນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ລົບຂໍ້ມູນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ອື່ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດໃຫ້ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວປະກອບມີດັ່ງນີ້:
1. ຊື່ບັນຊີ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
2. ຊອບແວທີ່ນຳໃຊ້ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ
3. ຟາຍຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ (System File)
4. ຟາຍເອກະສານຕ່າງໆ
5. ຂໍ້ມູນບັນທຶກການເຂົ້າ-ອອກ ລະບົບຄອມພິວເຕີ (Log File)
6. ປະຫວັດການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ (Web Browser History)
7. ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນລະບົບເຊີເວີ (Sever System) ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ອື່ນໆ
8. ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອັດຕາການປັບໃໝ່:
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ່ດັ່ງນີ້:

1. ການສະໜອງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 1,500,000 ກີບ ຫາ 2,000,000 ກີບ

2. ການບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ ຕາມກຳນົດເວລາ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 2,500,000 ຫາ 3,000,000 ກີບ

3. ການລົບຂໍ້ມູນ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ອື່ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖືກປັບໃໝ່ 4,000,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ.