ດ່ວນທີ່ສຸດ…! ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຂາດສະພາບຄ່ອງ, ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຝາກເງິນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ໄປໃຫ້ຂໍ້ມູນ

ແຈ້ງການ, ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ, ເລກທີ 1320/ກຄທ, ລົງວັນທີ 24​ ທັນວາ 2019 ເຖິງ: ລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ເລື່ອງ: ໃຫ້ເຂົ້າມາແຈ້ງຂໍ້ມູນເງິນຝາກ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງຕົນ ຢູ່ທີ່ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ...

ແຈ້ງການ, ລະວັງຖືກຕົວະ ເລື່ອງການໂຄສະນາເອົານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ແຈ້ງການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລກທີ 1845/ສສກ, ລົງວັນທີ 25 ທັນວາ 2019 ເຖິງ: ບັນດາທ່ານຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທດ ເລື່ອງ: ການໂຄສະນາເອົານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງບໍລິສັດ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ໃນປັດຈຸບັນ ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີບຸກຄົນຜູ້ບໍ່ຫວັງດີໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາ ຜ່ານທາງສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ,...

ແຈ້ງການຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລື່ອງການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ

ແຈ້ງການ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລກທີ 1810/ສສກ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ເຖິງ: ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນ, ພະແນກສຶກສາທິການ...

ແຈ້ງການກະຊວງການເງິນ, ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ 5 ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ

ແຈ້ງການ, ຈາກກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 3077/ຫກງ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2019 ເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ນັບຖື ເລື່ອງ: ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ. ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ...

ແຈ້ງການຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລື່ອງການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ

ແຈ້ງການ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລກທີ 1810/ສສກ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ເຖິງ: ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ,...

ແຈ້ງການກະຊວງການເງິນ, ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ 5 ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ

ແຈ້ງການ, ຈາກກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 3077/ຫກງ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2019 ເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ນັບຖື ເລື່ອງ: ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ...

ແຈ້ງການຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລື່ອງການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ

ແຈ້ງການ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລກທີ 1810/ສສກ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ເຖິງ: ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ,...

ແຈ້ງການກະຊວງການເງິນ, ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ 5 ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ

ແຈ້ງການ, ຈາກກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 3077/ຫກງ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2019 ເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ນັບຖື ເລື່ອງ: ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ...