ແນວທາງການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

  • ພວກເຮົາເຄົາລົບຜູ້ຕິດຕາມທຸກໆຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກໃດໆ.
  • ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຖືເປັນສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານຂອງມະນຸດ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ແຕ່ຄວາມຄິດເຫັນນັ້ນໆແມ່ນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ ຖ້າຫາກກະທົບຕໍ່ກຽດ ແລະ ສັກສີຂອງບຸກຄົນອື່ນ, ແຕ່ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດທີ່ຈະລົບຄວາມຄິດເຫັນໃດໆກໍ່ຕາມ ທີ່ມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:
  1. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນການກໍ່ກວນ, ຍຸແຍ່ ຫຼື ໂຈມຕີຜູ້ອື່ນ
  2. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງເຖິງການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ສີຜິວ, ເພດ, ການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ອະນາຈານ, ປ້ອຍດ່າ.
  3. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ໃຊ້ພາສາທີ່ບໍ່ສຸພາບ ຫຼື ພາສາທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ
  4. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ກະທຳໃນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ
  5. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນການໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການທີ່ໄດ້ຜົນກຳໄລ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນ
  6. ຄວາມຄິດເຫັນຈາກບຸກຄົນທີ່ອ້າງຊື່ ຫຼື ປອມຕົວເປັນຜູ້ອື່ນ
  7. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ມີລັກສະນະຊ້ຳຊ້ອນ (ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເດີມໆຊ້ຳໆຈຳນວນຫຼາຍ)
  8. ລວມເຖິງ Link ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງເວັບໄຊອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ www.idsala.com, ຍົກເວັ້ນ ແຕ່ກໍລະນີໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງອ້າງອີງປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ.
ພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງສ້າງສັນ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນກອບ ແລະ ກະຕິກາຂ້າງຕົ້ນ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕາມຫຼັກການຂອງການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິ ແລະ ສີວິໄລ.