ລັດຖະບານ ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ລັດຖະບານໄດ້ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເລກທີ 203/ລບ ລົງວັນທີ 04/07/2017 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອກຳນົດຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວຊ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການອຸດໝູນຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນທຳ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

- Advertisement -