ລາຍຊື່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ.ລາວ ພ້ອມທັງເນື້ອທີ່ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງປ່າ

ປັດຈຸບັນນີ້ (2017) ສປປ.ລາວ ມີ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທັງໆໝົດ 24 ແຫ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

01. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູແດນດິນ 222,000 ເຮັກຕາ – ຜົ້ງສາລີ
02. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າຫ້າ 222,400 ເຮັກຕາ – ຫຼວງນໍ້າທ່າ
03. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າກ່ານ 136,000 ເຮັກຕາ – ບໍ່ແກ້ວ
04. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ 170,000 ເຮັກຕາ – ຫົວພັນ
05. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເລີຍ 150,000 ເຮັກຕາ – ຫົວພັນ/ຫຼວງພະບາງ/ຊຽງຂວາງ
06. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າຊຳ 70,000 ເຮັກຕາ – ຫົວພັນ
07. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າປຸຍ 191,200 ເຮັກຕາ – ໄຊຍະບູລີ
08. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ 70,000 ເຮັກຕາ – ວຽງຈັນ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
09. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ 200,000 ເຮັກຕາ – ວຽງຈັນ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ/ບໍລິຄຳໄຊ/ໄຊສົມບູນ
10. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າກະດິງ 169,000 ເຮັກຕາ – ບໍລິຄຳໄຊ
11. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນປູນ 150,000 ເຮັກຕາ – ຄຳມ່ວນ
12. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ – ນໍ້າເທີນ 353,200 – ບໍລິຄຳໄຊ/ຄຳມ່ວນ
13. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ 82,000 ເຮັກຕາ – ຄຳມ່ວນ
14. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຊ້າງແຫ່ 109,000 ເຮັກຕາ – ສະຫວັນນະເຂດ
15. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງພູວຽງ 197,000 ເຮັກຕາ – ສະຫວັນນະເຂດ
16. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ 133,500 ເຮັກຕາ – ສາລະວັນ/ເຊກອງ
17. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊບັ້ງນວນ 150,000 ເຮັກຕາ – ສະຫວັນນະເຂດ/ສາລະວັນ
18. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງຫົວສາວ 110,000 ເຮັກຕາ – ຈຳປາສັກ
19. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຊຽງທອງ 120,000 ເຮັກຕາ – ສາລະວັນ/ຈຳປາສັກ
20. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊປຽນ 240,000 ເຮັກຕາ – ຈຳປາສັກ/ອັດຕະປື
21. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງອຳພາມ 240,000 ເຮັກຕາ – ອັດຕະປື
22. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະປົດ-ປຸ່ງຈອງ 149,00 ເຮັກຕາ – ຊຽງຂວາງ
23. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີຜີ 87,350 ເຮັກຕາ – ອຸດົມໄຊ
24. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ລະວິງ – ລະເວີນ 86,000 ເຮັກຕາ – ສະຫວັນນະເຂດ

ລວມເນື້ອທີ່ທັງ 24 ແຫ່ງ 3,768,550 ເຮັກຕາ

- Advertisement -