ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸ່ມຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ໄດ້ຂອງກາງກວ່າ 20,000 ເມັດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸ່ມຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ໄດ້ຂອງກາງກວ່າ 20,000 ເມັດ