Beautiful Memories from LAOS

Tung nem ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄົນຫວຽດນາມ ທີ່ໃຊ້ລົດຈັກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານວິດີໂອ.

- Advertisement -