ປະເທດທີ່ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ “ລາວ” ສັນຕິພາບເທິງກອງບົມ

ປະເທດທີ່ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ “ລາວ” ສັນຕິພາບເທິງກອງບົມ

  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO