10 ເມືອງທີ່ຄ່າຄອງຊີບແພງທີ່ສຸດ ແລະ 10 ເມືອງທີ່ຄ່າຄອງຊີບຖືກທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2017

The Economist Intelligence Unit ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານວິເຄາະເສດຖະກິດຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ຈັດອັນດັບ 10 ເມືອງຄ່າຄອງຊີບແພງທີ່ສຸດໃນໂລກ 2017 ແລະ 10 ເມືອງທີ່ຄ່າຄອງຊີບຖືກທີ່ສຸດໃນໂລກ

ໂດຍ 10 ອັນດັບ ເມືອງຄ່າຄອງຊີບແພງທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ແກ່
1. Singapore
2. Hong Kong
3. Zurich, Switzerland
4. Tokyo, Japan
5. Osaka, Japan
6. Seoul, South Korea
7. Geneva, Switzerland
8. Paris, France
9. New York, United States
10. Copenhagen, Denmark

ສ່ວນ 10 ເມືອງທີ່ຄ່າຄອງຊີບຖືກທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ແກ່
1. Almaty, Kazakhstan
2. Lagos, Nigeria
3. Bangalore, India
4. Karachi, Pakistan
5. Algiers, Algeria
6. Chennai, India
7. Mumbai, India
8. Kiev, Ukraine
9. Bucharest, Romania
10. New Delhi, India

- Advertisement -