ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວຄະດີຢາເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດເສິກ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ແລະ ຜູ້ຄ້າຢາລາຍໃຫຍ່ກວ່າ ໄຊຊະນະ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວຄະດີຢາເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດເສິກ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ແລະ ຜູ້ຄ້າຢາລາຍໃຫຍ່ກວ່າ ໄຊຊະນະ