ໂອກາດຂອງເດັກນ້ອຍພິການໃນຊົນນະບົດຂອງລາວ ທີ່ອົງກອນ CRS ມອບໃຫ້

ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການໃນຊົນນະບົດຂອງລາວຂອງອົງກອນ CRS ນອກຈາກນີ້ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລຳບາກຂອງຄວາມພິການ ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີທັດສະຄະຕິທາງລົບຕໍ່ຜູ້ພິການ.
- Advertisement -
  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO