ຢຸດຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ

ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ມີອິດທິພົນຕໍ່ເດັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວ ເຂົາເຈົ້າຮຽນຮູ້ຈາກສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນ
- Advertisement -