ຮູບເງົາເລື່ອງ ບັ້ງໄຟ


ຮູບເງົາເລື່ອງ: ບັ້ງໄຟ ທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງບາງຊົນເຜົ່າໃນລາວ ແລະ ສຽດສີເຖິງຜົນກະທົບຂອງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ