ການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ເປັນສະຫງວນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ເຊິ່ງປ່າສະຫງວນດັ່ງກ່າວແມ່ນກວມເອົາໃນເຂດ 3 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ

- Advertisement -