ອົດສະຕຣາລີຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 4.5 ລ້ານ AUD, ເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ.ລາວ ໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ

ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຈ໋ອງ-ເບີນາລ໌ ຄາຣາສ໌ໂກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີປະຈໍາ ສປປ.ລາວ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈໍານວນ 4.5 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບດ້ານການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມທັງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນໃນ ສປປ.ລາວ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄາຣາສ໌ໂກ ໄດ້ ກ່າວວ່າ: “ອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງບັນດາຫົວ ໜ່ວຍທຸລະກິດໃນລາວ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າຂອງ ສປປ.ລາວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດລາວພັດທະນາພາກເອກະຊົນ, ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດເຂົ້າສູ່ພາກພື້ນແລະສາກົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສາກົນທີ່ສົ່ງເສີມສະເຖຍລະພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາ.”

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຖືກສະໜອງໃຫ້ຜ່ານກອງທຶນຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼາຍຝ່າຍ ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ ສປປ.ລາວ ບໍລິຫານໂດຍທະນາຄານໂລກ ຈະເປັນການສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົດສະຕຣາລີ ຕໍ່ບູລິມະສິດການປະຕິຮູບເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 2 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ.ລາວ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົດສະຕຣາລີຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄົນລາວ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາລາດສ໌ໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມພາກພູມໃຈຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຍາວຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດ. ໃນໄລຍະໜຶ່ງທົດສະວັດຜ່ານມາ ໂດຍຜ່ານໂຄງການພັດທະນາດ້ານການຄ້າ ໄລຍະ 1 ແລະ 2, ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 12 ລ້ານໂດ ລ້າອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາພາກ ເອກະຊົນໃນ ສປປ.ລາວ ໃນນີ້ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລາວເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ປະຕິບັດ ຕາມພັນທະຂອງສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ”. ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2018 ອົດສະຕຣາລີໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ເຊິ່ງເປັນກົນໄກໃນການປະສານງານລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກອງ ປະຊຸມໂຕະມົນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ.

ທ່ານ ນິໂກລາ ພົນທາຣາ, ຜູ້ຈັດການທະນາຄານໂລກປະຈໍາ ສປປ.ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພາກເອກະຊົນໃນ ສປປ.ລາວ ເປັນບູລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ ເພາະເປັນຂະແໜງການທີ່ສາມາດ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງຮອບດ້ານ. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ທຸລະກິດທີ່ບໍລິຫານໂດຍຜູ້ຍິງ ແລະ ບັນດາ ທຸລະກິດທີ່ຢູ່ນອກສູນກາງເສດຖະກິດຫຼັກ ສາມາດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການປະຕິຮູບຂອງພາກລັດ. ພວກເຮົາມີ ຄວາມຍິນດີສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືທີ່ມີມານານກັບອົດສະຕຣາລີໃນວາລະທີ່ສໍາຄັນນີ້”

ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງເປັນສັກຂີພະຍານໃນພິທີເຊັນສັນຍາການຊ່ວຍເຫຼືອ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼັກ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສປປ.ລາວ ໃນໄລຍະຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຈາກອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ການປັບປຸງການຄ້າ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໄດ້ມອບເຂົ້າໃນບ້ວງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຫຼາຍຝ່າຍ ທີ່ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກເປັນຜູ້ບໍລິຫານ, ເຊິ່ງເປັນການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ໃນການເຊື່ອມໂຍງລະບົບການຄ້າເຂົ້າສູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທັງເປັນການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນເພື່ອສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ”.

“ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ໄອແລນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າຂອງ ສປປ.ລາວ, ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ພາກເອກະຊົນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນນັບມື້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ມາຍັງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພື່ອພັດທະນາ ສປປ.ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທີມງານອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ພິເສດໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້”.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າຂອງ ສປປ.ລາວ ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງອົດສະຕຣາລີເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພາກພື້ນ ອິນໂດ-ປາຊິຝິກ ມີສະເຖຍລະພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຂອງສາກົນ.

ມູນຄ່າລວມການຄ້າທາງດ້ານສິນຄ້າລະຫວ່າງລາວ ແລະ ອົດສະຕຣາລີໃນສົກປີ 2017/2018 ມີປະມານ 43 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ. ສ່ວນການຄ້າທາງດ້ານການບໍລິການແມ່ນມີປະມານ 68 ລ້ານໂດລ້າອົດສະຕຣາລີ.

- Advertisement -