ອົດສະຕຣາລີຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 4.5 ລ້ານ AUD, ເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ.ລາວ ໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ

ທ່ານ ຄາຣາສ໌ໂກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ.ລາວ (ດ້ານຂວາ) ແລະ ທ່ານ ນິໂກລາ ພົນທາຣາ, ຜູ້ຈັດການທະນາຄານໂລກປະຈໍາ ສປປ.ລາວ (ດ້ານຊ້າຍ) ແລະ ເປັນສັກຂີພະຍານໃນພິທີເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ທາງກາງ)

ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຈ໋ອງ-ເບີນາລ໌ ຄາຣາສ໌ໂກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີປະຈໍາ ສປປ.ລາວ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈໍານວນ 4.5 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບດ້ານການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມທັງການພັດທະນາພາກເອກະຊົນໃນ ສປປ.ລາວ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄາຣາສ໌ໂກ ໄດ້ ກ່າວວ່າ: “ອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງບັນດາຫົວ ໜ່ວຍທຸລະກິດໃນລາວ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າຂອງ ສປປ.ລາວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດລາວພັດທະນາພາກເອກະຊົນ, ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດເຂົ້າສູ່ພາກພື້ນແລະສາກົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສາກົນທີ່ສົ່ງເສີມສະເຖຍລະພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາ.”

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຖືກສະໜອງໃຫ້ຜ່ານກອງທຶນຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼາຍຝ່າຍ ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ ສປປ.ລາວ ບໍລິຫານໂດຍທະນາຄານໂລກ ຈະເປັນການສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົດສະຕຣາລີ ຕໍ່ບູລິມະສິດການປະຕິຮູບເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 2 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ.ລາວ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົດສະຕຣາລີຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄົນລາວ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາລາດສ໌ໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມພາກພູມໃຈຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຍາວຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດ. ໃນໄລຍະໜຶ່ງທົດສະວັດຜ່ານມາ ໂດຍຜ່ານໂຄງການພັດທະນາດ້ານການຄ້າ ໄລຍະ 1 ແລະ 2, ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 12 ລ້ານໂດ ລ້າອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາພາກ ເອກະຊົນໃນ ສປປ.ລາວ ໃນນີ້ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລາວເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ປະຕິບັດ ຕາມພັນທະຂອງສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ”. ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2018 ອົດສະຕຣາລີໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ເຊິ່ງເປັນກົນໄກໃນການປະສານງານລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກອງ ປະຊຸມໂຕະມົນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ.

ທ່ານ ນິໂກລາ ພົນທາຣາ, ຜູ້ຈັດການທະນາຄານໂລກປະຈໍາ ສປປ.ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພາກເອກະຊົນໃນ ສປປ.ລາວ ເປັນບູລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ ເພາະເປັນຂະແໜງການທີ່ສາມາດ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງຮອບດ້ານ. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ທຸລະກິດທີ່ບໍລິຫານໂດຍຜູ້ຍິງ ແລະ ບັນດາ ທຸລະກິດທີ່ຢູ່ນອກສູນກາງເສດຖະກິດຫຼັກ ສາມາດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການປະຕິຮູບຂອງພາກລັດ. ພວກເຮົາມີ ຄວາມຍິນດີສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືທີ່ມີມານານກັບອົດສະຕຣາລີໃນວາລະທີ່ສໍາຄັນນີ້”

ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງເປັນສັກຂີພະຍານໃນພິທີເຊັນສັນຍາການຊ່ວຍເຫຼືອ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼັກ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສປປ.ລາວ ໃນໄລຍະຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຈາກອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ການປັບປຸງການຄ້າ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໄດ້ມອບເຂົ້າໃນບ້ວງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຫຼາຍຝ່າຍ ທີ່ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກເປັນຜູ້ບໍລິຫານ, ເຊິ່ງເປັນການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ໃນການເຊື່ອມໂຍງລະບົບການຄ້າເຂົ້າສູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທັງເປັນການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນເພື່ອສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ”.

“ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ໄອແລນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າຂອງ ສປປ.ລາວ, ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ພາກເອກະຊົນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນນັບມື້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ມາຍັງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພື່ອພັດທະນາ ສປປ.ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທີມງານອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ພິເສດໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້”.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າຂອງ ສປປ.ລາວ ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງອົດສະຕຣາລີເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພາກພື້ນ ອິນໂດ-ປາຊິຝິກ ມີສະເຖຍລະພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຂອງສາກົນ.

ມູນຄ່າລວມການຄ້າທາງດ້ານສິນຄ້າລະຫວ່າງລາວ ແລະ ອົດສະຕຣາລີໃນສົກປີ 2017/2018 ມີປະມານ 43 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ. ສ່ວນການຄ້າທາງດ້ານການບໍລິການແມ່ນມີປະມານ 68 ລ້ານໂດລ້າອົດສະຕຣາລີ.