ເມົາແລ້ວຂັບປັບໃໝ 20 ເທົ່າ, ຢຶດໃບຂັບຂີ່ເລີຍ 1 ປີ ແລ້ວຈຶ່ງໄປເສັງເອົາໃໝ່ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 1323/ຈນວ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 ໃນມາດຕາ 13 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ເສບສິ່ງມຶນເມົາຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ລະບຸໄວ້ວ່າ:

1. ຫ້າມຜູ້ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ເສບສິ່ງມຶນເມົາຂັບຂີ່ຍາຍພາຫະນະ, ຫ້າມຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ເສບສິ່ງມຶນເມົາ (ດື່ມບໍ່ຂັບ, ຂັບບໍ່ດື່ມ), ເມື່ອກວດພົບທາດເຫຼົ້າ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາ ໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຍາຍພາຫະນະເກີນປະລິມານ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 20 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບົກ ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ລະເມີດດັ່ງນີ້:

– ຄັ້ງທີ 1 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 1 ເດືອນ ແລະ ປັບໃໝ່ຕ່ຳສຸດຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ ສປນວ, ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018.

– ຄັ້ງທີ 2 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບມະເລີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 3 ເດືອນ ແລະ ປັບໃໝ 10 ເທົ່າຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ, ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018.

– ຄັ້ງທີ 3 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 6 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ແລະ ປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ, ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018.

– ຄັ້ງທີ 4 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ຢຶດໃບຂັບຂີ່ເລີຍຮອດ 1 ປີ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເສັງໃບຂັບຂີ່ຄືນໃໝ່ ແລະ ປັບໃໝ 20 ເທົ່າຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ, ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018.

– ກໍລະນີຜູ້ຂັບຂີ່ຍາຍພາຫະນະ ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມາທາດເຫຼົ້າ ແລະ ເສບສິ່ງມຶນເມົາ ເປັນຕົ້ນເຫດພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການສູງສຸດ ຕາມຄັ້ງທີ 4 ຂ້າງເທິງນີ້ ແລະ ດຳເນີນຄະຄີຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຕົ້ນເຫດ ກໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕາມລຳດັບຂ້າງເທິງນີ້.

ເຊິ່ງໃນມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເລກທີ 188/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ໄດ້ກຳນົດໄວ້ດັ່ງນີ້: ຜູ້ຂັບຂີ່ຜູ້ໃດ ທີ່ມີທາດມຶນເມົາ ຫຼື ທາດເຫຼົ້າຢູ່ໃນຮ່າງກາຍເກີນ 0.80 (g/I BrAC = 80mg/100ml) ກຣາມ/ລິດ ຫາກໄດ້ຂັບຂີ່ລົດຈະຖືກປັບໃໝ່ຕາມປະເພດລົດດັ່ງນີ້:

– ລົດຖີບ 10,000 ກີບ

– ລົດຈັກ, ລົດ 3 ລໍ້ ຕິດເຄື່ອງຈັກ, ລົດໄຖນາເດີນຕາມ 50,000 ກີບ

– ລົດເບົາ: ເກ໋ງ, ກະບະ, ຈິບ, ຕູ້ 100,000 ກີບ

– ລົດໂດຍສານ 4 ລໍ້ 250,000 ກີບ

– ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ຂຶ້ນໄປ 500,000 ກີບ

– ລົດໂດຍສານ (ລົດເມ) 1,000,000 ກີບ

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ຍັງມີອາການມຶນເມົາແຮງຈົນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສະຕິໄດ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະກັກຜູ້ຂັບຂີ່ພ້ອມທັງຫຼົດໄວ້ກ່ອນ ຈົນກວ່າຈະຊ່ວງເມົາແລ້ວຈຶ່ງປ່ອຍໄປ.

- Advertisement -