ແຈ້ງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ 2019 ບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນມີນາ ຖ້າກາຍຈະຖືກປັບໃໝ

ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0526/ກງ ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2019 ເລື່ອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2019 ໂດຍມີເນື້ອໃນວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊາບດັ່ງນີ້:

1. ໄລຍະເວລາປົກກະຕິຂອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ແມ່ນໄລຍະເວລານັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຮອດເດືອນມີນາຂອງທຸກໆປີ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍາຍພາຫະນະມີພັນທະເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ, ຖ້າບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽບທາງຕາມກົດເວລາດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຈະຖືກປັບໃໝ່ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ IV ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳແນະນຳສະບັບເລກທີ 3455/ກງ, ລົງວັນທີ 10​ ຕຸລາ 2017.

2. ກໍລະນີບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ ຫາກຍັງບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽບທາງຂອງປີຜ່ານມາ ນອກຈາກໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽບທາງຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽບທາງຄືນແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝດັ່ງນີ້:

– ຖືກປັບໃໝ 60% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຕໍ່ປີ ກໍລະນີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽບທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017 ຄືນຫຼັງ

– ຖືກປັບໃໝ 40% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2018 ກໍລະນີທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽບທາງປະຈຳປີ 2018.

3. ການຊຳລະເງິນຄ່າທຳນຽມທາງ ແມ່ນໃຫ້ຊຳລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານດ້ວຍ 5 ທາງເລືອກຄື: ຊຳລະຜ່ານລະບົບເຄົາເຕີຂອງທະນາຄານ, ຊຳລະຜ່ານທາງອອນລາຍ, ຊຳລະຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ, ຊຳລະຜ່ານສະຖານທີ່ຈຸດໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຊຳລະຜ່ານທະນາຄານຕົວແທນ.

4. ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ ສຳລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຊື້ຍານພາຫະນະໃໝ່ (ພາຫະນະອອກຮ້ານ) ໃນເດືອນຕຸລາ ຫາເດືອນທັນວາຂອງປີ ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມເສຍຄ່າທຳນຽບທາງໃນປີຖັດໄປ.

- Advertisement -