ເສດຖະກິດ ສປປ.ລາວ ຄາດວ່າຈະຍັງຄົງໝັ້ນທ່ຽງໃນປີ 2019 ແລະ 2020

ວັນທີ 23 ເມສາ 2019, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໃນມໍ່ໆນີ້, ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງ ສປປ.ລາວ ຄາດວ່າຈະຍັງຄົງໝັ້ນທ່ຽງສຳລັບປີນີ້ (2019) ແລະ ປີຕໍ່ໄປ (2020) ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງກະສິກຳ, ຂະແໜງພະລັງງານ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ.

ບົດລາຍງານການຄາດຄະເນເສດຖະກິດຂອງອາຊີຈຳປີ 2019 ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງ ສປປ.ລາວ ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ທີ 6.5% ສຳລັບປີ 2019 ແລະ ປີ 2020.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນຄາດວ່າຈະສູງຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍໃນອັດຕາ 8.1% ໃນປີ 2019 ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 8.0% ໃນປີ 2018 ສາເຫດຍ້ອນການສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ພ້ອມທັງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ; ຂະແໜງກະສິກຳຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 2.5% ສຳລັບປີ 2019 ແລະ 2020 ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 6.7% ສາເຫດຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກລັດຖະບານ ເພື່ອດຶງດູດຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສປ.ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ.

ທ່ານ ຢາຊຸຊິ ເນກິຊິ, ຜູ້ຕາງໜ້າສຳນັກງານ ABD ປະຈຳ ສປປ.ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ.ລາວ ຈະຍັງຄົງແຂງແຮງ ຍ້ອນມີການຟື້ນຕົວຂອງການຜະລິດກະສິກຳ ພ້ອມທັງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງໃນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ” ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ບັນລຸການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ທີ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ ລັດຖະບານລາວຄວນຈະສືບຕໍ່ຫຼຸດຜ່ອນລະບັບໜີ້ພາກລັດ ພ້ອມທັງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດຂອງຕົນ ດ້ວຍການເພີ່ມການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງົບປະມານໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.”

ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນຄາດວ່າຈະຍັງຢູ່ໃນລະດັບ 2.0% ສຳລັບປີ 2019 ແລະ 2020 ສາເຫດຍ້ອນລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫຼາດໂລກຄາດວ່າຈະຫຼຸດຕ່ຳລົງກວ່າປີ 2018, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາອາຫານແມ່ນຄາດວ່າຈະບໍ່ມີການເໜັງຕີງ ເນື່ອງຈາກມີກາຟື້ນຕົວຂອງຜົນຜະລິດກະສິກຳ.

ການຂາດດຸນບັນຊີໝູນວຽນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາ 9.5% ຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ແລະ 10% ໃນປີ 2020 ການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີນີ້ ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກຳລັງຜະລິດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງປະເທດທີ່ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 12% ໃນປີ 2019 ແລະ 2020. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການນຳເຂົ້າຈະເພີ່ມໄວຂຶ້ນໃນອັດຕາ 13.5% ໃນປີນີ້ ແລະ 12% ໃນປີ 2020 ເພື່ອຈະສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ທາງດ່ວນ ແລະ ທາງລົດໄຟ. ຄັງສຳຮອງທີ່ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຕ່ຳກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດພາຍໃນປີ 2019 ເຊິ່ງຈະສາມາດກຸ້ມການນຳເຂົ້າໄປປະມານ 1.3 ເດືອນ.

ຄວາມສ່ຽງຍັງຄົງມີ ລວມທັງເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມທາງການຄ້າຂອງໂລກທີ່ຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສະພາບການຊຳລະໜີ້ສິນຕໍ່ພາຍນອກຂອງປະເທດທີ່ຍັງມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນປັດໄຈສ່ຽງໜຶ່ງພາຍໃນປະເທດ ພ້ອມທັງໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດຕ່າງໆ.

- Advertisement -