ລັດແຈ້ງໃຫ້ກວດຄືນທົ່ວປະເທດ ທະບຽນວິສາຫະກິດຜູ້ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍຊາວຕ່າງປະເທດ 

ເມື່ອວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0764/ກທຄວ.ອຄ ໃຫ້ກວດກາຄືນກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ນະຄອນຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດດັ່ງນີ້:

1. ກວດກາຄືນການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕາມມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ສະບັບເລກທີ 1005/1ອຄ.ຄພນ, ລົງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2015.

2. ຖ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ນະຄອນ ຫາກຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ສັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນຂໍ້ທີ 1 ເທິງນີ້ ແມ່ນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົບລ້າງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດນັ້ນໂດຍທັນທີ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມາປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1005/ອຄ.ຄພນ, ລົງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2015.

3. ຖ້າພົບເຫັນການອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ຂັດກັບຂໍ້ 1 ເທິງນີ້ ໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ດຳເນີນການກວດສອບສາເຫດ ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ເຮັດບົດລາຍງານກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າດ່ວນ.

ເຊິ່ງມາດຕາ 13 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ສະບັບເລກທີ 1005/ອຄ.ຄພນ, ລົງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2015 ລະບຸວ່າ: ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ) ສາມາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ການຄ້າຍ່ອຍຢູ່ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າວາງອອກ

2. ມີສະຖານທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສູນການຄ້າ ຫຼື ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ລັດອະນຸມັດໃຫ້ສະເພາະຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ

3. ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນ ແຕ່ 4 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ

4. ທຶນຈົດທະບຽນ ແຕ່ 20 ຕື້ຂຶ້ນໄປ ສາມາດຖືຮຸ້ນໄດ້ 100%

5. ທຶນຈົດທະບຽນຕ່ຳກວ່າ 20 ຕື້ກີບ ແຕ່ບໍ່ຫຼຸດ 4 ຕື້ກີບ ຕ້ອງຮຸ້ນສ່ວນກັບຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

– ທຶນຈົດທະບຽນ ຕ່ຳກວ່າ 20 ຕື້ກີບ ແຕ່ບໍ່ຫຼຸດ 10 ຕື້ກີບ ສາມາດຖືຮຸ້ນໄດ້ສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 70%

– ທຶນຈົດທະບຽນ ຕ່ຳກວ່າ 10 ຕື້ກີບ ແຕ່ບໍ່ຫຼຸດ 4 ຕື້ກີບ ສາມາດຖືຮຸ້ນໄດ້ສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 50%