ລາຍຊື່ເຂື່ອນ ແລະ ແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທັງໝົດ ໃນ ສປປ.ລາວ 2018, ເອກະຊົນກວມເອົາກວ່າ 80%

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນປີ 2018 ປະເທດລາວມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດອອກມາໃຊ້ແລ້ວປະກອບດ້ວຍ:

 • ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳຕົກ (Hydro) ກວມເອົາ 73.72% ກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 5,472,041 kW ນຳໃຊ້ພາຍໃນ 2,720,041 kW, ສົ່ງອອກ 2,752,000 kW
 • ໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫິນ (Thermal) ກວມເອົາ 25.30% ກວມເອົາ ກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 1,878,000 kW, ນຳໃຊ້ພາຍໃນ 75,000 kW, ສົ່ງອອກ 1,803,000 kW
 • ໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ (Solar) ກວມເອົາ 0.44% ກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 32,442 kW ນຳໃຊ້ພາຍໃນທັງໝົດ
 • ໄຟຟ້າພະລັງງານຊີວະມວນ (Biomass) ກວມເອົາ 0.54% ກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 40,000 kW ນຳໃຊ້ພາຍໃນທັງໝົດ

ໂດຍພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງປະກອບມີ:

 • ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ກວມເອົາ 2.54% ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 188,390 kW ນຳໃຊ້ພາຍໃນທັງໝົດ
 • ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-Gen) ກວມເອົາ 9.89% ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 734,000 kW ນຳໃຊ້ພາຍໃນທັງໝົດ
 • ບໍລິສັດເອກະຊົນ (IPP (d)) ກວມເອົາ 23.27% ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 1,727,531 kW ນຳໃຊ້ພາຍໃນທັງໝົດ
 • ບໍລິສັດເອກະຊົນ (IPP (e)) ກວມເອົາ 63.75% ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 4,732,000 kW ໃຊ້ພາຍໃນ 177,000 kW, ສົ່ງອອກ 4,555,000 kW
 • ບໍລິສັດເອກະຊົນ (Private) ກວມເອົາ 0.54%  ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 40,113 kW ນຳໃຊ້ພາຍໃນທັງໝົດ
 • ລັດຄຸ້ມຄອງ (IREP) ກວມເອົາ 0.006% ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 442 kW ນຳໃຊ້ພາຍໃນທັງໝົດ
 • ພະແນກພະລັງງການ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງ (PDEM) ກວມເອົາ 0.0001% ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 8 kW ນຳໃຊ້ພາຍໃນທັງໝົດ

+ ລວມທັງໝົດ 7,422,483 kW ນຳໃຊ້ພາຍໃນ 2,867,483 kW, ສົ່ງອອກ 4,555,000

ລາຍຊື່ເຂື່ອນໃນ ສປປ.ລາວ ປີ 2018 ທີ່ມີກຳລັງການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ປະກອບມີ: (ໝາຍເຫດ: ການຂຽນຈະເລີ່ມຈາກຊື່ໂຮງໄຟຟ້າ, ແຂວງ, ກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ປີເລີ່ມ, ພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງ)

 1. ນ້ຳຕົງ, ຫຼວງພະບາງ, 1,000 kW, 1970, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
 2. ນ້ຳກໍ, ອຸດົມໄຊ, 1,500 kW, 1996, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
 3. ນ້ຳບຸນ, ຜົ້ງສາລີ, 110 kW, 1996, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
 4. ນ້ຳມອງ, ຫຼວງພະບາງ 80 kW, 1996, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
 5. ນ້ຳງາຍ, ຜົ້ງສາລີ, 1,200 kW, 2001, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
 6. ນ້ຳຍອນ, ບໍ່ແກ້ວ, 3,000 kW,​ 2011, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳຍ້ອນ IPP (d)
 7. ນ້ຳທາ, ຫຼວງນ້ຳທາ, 1,250 kW, 2011, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳທາ 3 IPP (d)
 8. ຫ້ວຍງູ, ໄຊຍະບູລີ, 7.5 kW, 2011, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ PDEM
 9. ນ້ຳແສ້, ອຸດົມໄຊ, 80 kW, 2012, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
 10. ນ້ຳລອງ, ຫຼວງນ້ຳທາ, 5,500 kW, 2013, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳລອງ IPP (d)
 11. ຫົງສາລິກໄນ, ໄຊຍະບູລີ, 1,878,000 kW, 2015, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫົງສາລິກໄນ IPP (e)
 12. ນ້ຳຄານ 2, ຫຼວງພະບາງ, 130,000 kW, 2015, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 13. ນ້ຳອູ 9, ຜົ້ງສາລີ, 450,​ kW, 2015, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າດາລາວັນ IPP (d)
 14. ນ້ຳອູ 2, ຫຼວງພະບາງ, 120,000 kW, 2016, ບໍລິສັດ Sinohydro IPP (d)
 15. ນ້ຳແບ່ງ, ອຸດົມໄຊ, 36,000 kW, 2016, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳແບ່ງ IPP (d)
 16. ນ້ຳອູ 5, ຜົ້ງສາລີ, 240,000 kW, 2016, ບໍລິສັດ Sinohydro IPP (d)
 17. ນ້ຳອູ 6, ຜົ້ງສາລີ, 180,000 kW, 2016, ບໍລິສັດ Sinohydro IPP (d)
 18. ນ້ຳຄານ 3, ຫຼວງພະບາງ, 60,000 kW, 2016, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 19. ນ້ຳງາ 2, ອຸດົມໄຊ, 14,500 kW, 2017, ບໍລິສັດ ເຮືອງປະເສີດກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ IPP (d)
 20. ນ້ຳທາ 1, ບໍ່ແກ້ວ, 168,000 kW, 2018, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1
 21. ນ້ຳງື່ມ 1, ວຽງຈັນ, 155,000 kW, 1971, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 22. ນ້ຳສານ, ຫົວພັນ, 110 kW, 1995, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
 23. ນ້ຳແອັດ, ຫົວພັນ, 60 kW, 1995, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້ລາວ EDL
 24. ນ້ຳສາດ, ຫົວພັນ, 250 kW, 1999, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
 25. ນ້ຳເລິກ, ໄຊສົມບູນ, 60,000 kW, 2000, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 26. ນ້ຳມັງ 3, ວຽງຈັນ, 40,000 kW, 2005, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ DEL-Gen
 27. ນ້ຳລິກ 1/2, ວຽງຈັນ, 100,000 kW, 2010, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳລິກ 1/2 IPP (d)
 28. ນ້ຳງື່ມ 2, ໄຊສົມບູນ, 615,000 kW, 2012, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 2 IPP (d)
 29. ນ້ຳຊອງ, ວຽງຈັນ, 6,000 kW, 2012, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 30. ນ້ຳງື່ມ 5, ຊຽງຂວາງ/ຫຼວງພະບາງ, 120,000 kW, 2012, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 5 IPP (d)
 31. ນ້ຳກະ 1.2, ຊຽງຂວາງ, 80 kW, 2013, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳກະ IPP (d)
 32. ນ້ຳງຽບ 3, ຊຽງຂວາງ, 44,000 kW, 2014, ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ ຈຳກັດ IPP (d)
 33. ຕາດລ່າງ (ນ້ຳແສນ), ຊຽງຂວາງ, 5,000, 2014, ບໍລິສັດ ບໍ່ທອງອິນເຕີ ຈຳກັດ IPP (d)
 34. ນ້ຳງຽບ 2, ຊຽງຂວາງ, 180,000 kW, 2015, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 2 IPP (d)
 35. ນ້ຳສະນາ, ວຽງຈັນ, 14,000 kW, 2015, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 36. ນ້ຳຊັນ 3B, ໄຊສົມບູນ, 45,000 kW, 2015, ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ ຈຳກັດ IPP (d)
 37. ໄຟຟ້າແສງຕເາວັນ ທີ່ເດີນບິນວັດໄຕ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 236 kW, 2013, ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ IREP
 38. ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ຫ້ອງການ ຟຟລ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 178 kW, 2014, ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ IREP
 39. ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 18 kW, 2015, ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ IREP
 40. ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 10 kW, 2015, ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ IREP
 41. ນ້ຳຊົນ 3A, ຊຽງຂວາງ, 69,000 kW, 2016, ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ ຈຳກັດ IPP (d)
 42. ນ້ຳມັງ 1, ໄຊສົມບູນ, 64,000 kW, 2016, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 IPP (d)
 43. ນ້ຳກືນ, ຊຽງຂວາງ, 1 kW, 2016, ບໍລິສັດ ສົມພູກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ ຈຳກັດ IPP (d)
 44. ນ້ຳໂສ້, ຊຽງຂວາງ, 3,000 kW, 2016, ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ ຈຳກັດ IPP (d)
 45. ນ້ຳງຽບ 2C, ຊຽງຂວາງ, 14,550, 2017, ບໍລິສັດ ໜອງໄຮ ກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ ຈຳກັດ IPP (d)
 46. ນ້ຳໄພ, ວຽງຈັນ, 2,500 kW, 2017, ບໍລິສັດ ບົວທອງ ນ້ຳໄພ ພາວເວີ ຈຳກັດ IPP (d)
 47. ນ້ຳເປີນ 2, ຫົວພັນ, 12,000, 2017, ບໍລິສັດ ຍອດຈະເລີນ ຈຳກັດ IPP (d)
 48. ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ EDL-Gen ປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 15,000 kW, 2017, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 49. ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ EDL-Gen ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 5,000 kW, 2017, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 50. ນ້ຳໄຜ່, ໄຊສົມບູນ, 86,000 kW, 2018, ບໍລິສັດ ນ້ຳໄຜ່ ພາວເວີ ຈຳກັດ IPP (d)
 51. ນ້ຳແຈ, ໄຊສົມບູນ, 104,000 kW, 2018, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
 52. ນ້ຳງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ, ວຽງຈັນ, 80,000 kW, 2018, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
 53. ນ້ຳງື່ມ ແກ້ງຄວນ, ຊຽງຂວາງ, 1,000 kW, 2018, ບໍລິສັດ ສົມພູກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ IPP (d)
 54. ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ EDL-Gen ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 5,200 kW, 2018, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 55. ໄຟຟ້າແສງຕເວັນ EDL-Gen ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2,000 kW, 2018, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 56. ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ EDL-Gen ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 4,800 kW, 2018, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 57. ນ້ຳເປີນ 1, ຫົວພັນ, 25,600 kW, 2018, ບໍລິສັດ ຍອດຈະເລີນ ຈຳກັດ IPP (d)
 58. ເທິນຫິນບູນ, ຄຳມ່ວນ, 220,000 kW, 1998, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າເທີນຫິນບູນ IPP (e)
 59. ນ້ຳເທີນ 2, ຄຳມ່ວນ, 1,075,000 kW, 2010, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 IPP (e)
 60. ນ້ຳພາວ, ບໍລິຄຳໄຊ, 1,700 kW, 2011, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳພາວ IPP (d)
 61. ນ້ຳຍວງ 8, ບໍລິຄຳໄຊ, 60,000 kW, 2012, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳຍວງ 8 IPP (d)
 62. ຕາດສະແລນ, ສະຫວັນນະເຂດ, 3,200 kW, 2012, ບໍລິສັດ ຕາດສະແລນ ພາວເວີ IPP (d)
 63. ເທີນຫິນບູນ-ພາກຂະຫຍາຍ, ບໍລິຄຳໄຊ, 220,000 kW, 2012, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າເທີນຫິນບູນ IPP (e)
 64. ໂຮງງານຂີ້ອ້ອຍມິດລາວ, ສະຫວັນນະເຂດ, 5,000 kW, 2012, ໂຮງງານຂີ້ອ້ອຍມິດລາວ Private
 65. ໂຮງງານນ້ຳຕານ, ສະຫວັນນະເຂດ, 15,000 kW, 2018, ໂຮງງານນ້ຳຕານ ສະຫວັນນະເຂດ Private
 66. ເຊລະບຳ, ຈຳປາສັກ, 5,000 kW, 1969, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 67. ເຊເສັດ 1, ສາລະວັນ, 45,000 kW, 1991, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 68. ຫ້ວຍເຫາະ, ອັດຕະປື, 152,000 kW, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ IPP (e)
 69. ເຊເສັດ 2, ສາລະວັນ, 76,000 kW, 2009, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 70. ຫ້ວຍສະໝອງ, ອັດຕະປື, 113 kW, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫ້ວຍສະໝອງ Private
 71. ເຊຂະໝານ 3, ເຊກອງ, 250,000 kW, 2013, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 3 IPP (e)
 72. ເຊນ້ຳນ້ອຍ 1, ອັດຕະປື, 14,800 kW, 2013, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າເຊນ້ຳນ້ອຍ 1 IPP (d)
 73. ໂຮງງານໄຟຟ້າຂີ້ອ້ອຍຫວງແອງ, ອັດຕະປື, 20,000 kW, 2015, ໂຮງງານໄຟຟ້າຂີ້ອ້ອຍຫວງແອງ Private
 74. ຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່, ເຊກອງ, 88,000 kW, 2015, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້ລາວ ມະຫາຊົນ EDL-Gen
 75. ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6, ເຊກອງ, 5,000 kW, 2016, ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ ຈຳກັດ IPP (d)
 76. ເຊເສັດ 3, ສາລະວັນ, 23,000 kW, 2017, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
 77. ເຊຂະໝານ 1, ອັດຕະປື, 290,000 kW, 2017, VLP Vietnam IPP (e)
 78. ເຊນ້ຳນ້ອຍ 2 -ເຊກະຕຳ 1, ຈຳປາສັກ, 13,400 kW, 2017, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າເຊນ້ຳນ້ອຍ-ເຊກະຕຳ IPP (d)
 79. ນ້ຳກົງ 2, ອັດຕະປື, 66,000​ kW, 2018, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ເອັນເນີຈີ IPP (d)
 80. ຫ້ວຍເປາະ, ສາລະວັນ, 15,000 kW, 2018, ບໍລິສັດ ຫ້ວຍເປາະ ຈຳກັດ IPP (d)
 81. ເຊກະໝານ-ສານໄຊ, ອັດຕະປື, 32,000 kW, 2018, VLP Vietnam IPP (e)
 82. ຫ້ວຍຈຽດ, ຈຳປາສັກ, 8,000 kW, 2018, ບໍລິສັດ ຈຳປາ ຈຳກັດ IPP (d)
- Advertisement -