ລັດສັ່ງບໍ່ໃຫ້ອະນຸຍາດໂຮງງານປຸງແຕ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງປລາສະຕິກຕື່ມອີກ, ພ້ອມສັ່ງໃຫ້ກວດສອບຄືນທົ່ວປະເທດ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການໂຈະ ການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃໝ່ ກ່ຽວກັບໂຄງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງປລາສະຕິກ ເປັນວັດຖຸດິບ ເລກທີ 0930/ອຄ.ກອຫ ລົງວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2019 ໂດຍມີເນື້ອໃນລະບຸວ່າ:

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ການປັບປຸງ ແລະ ດັດສົມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອປລາສະຕິກເປັນວັດຖຸດິບ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສີຂຽນ ແລະ ຍືນຍົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າອອກຄຳສັ່ງດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ໂຈະການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃໝ່ ກ່ຽວກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງປລາສະຕິກເປັນວັດຖຸດິບ ຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງສະບັບໃໝ່ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນປ່ຽນແທນຄຳສັ່ງສະບັບນີ້.

2. ວິສາຫະກິດ/ໂຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງໂຮງງານແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການປຸກສ້າງ ແລະ ຂໍໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ຕາມທີ່ກຳນົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນການຜະລິດໄດ້.

3. ວິສາຫະກິດ/ໂຮງງານ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ແມ່ນໃຫ້ຢຸດຕິທັນທີ ຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງສະບັບໃໝ່ ຫຼື ນິຕິກຳອື່ນປ່ຽນແທນຄຳສັ່ງສະບັບນີ້.

4. ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອປລາສະຕິກເປັນວັດຖຸດິບ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ແລະ ດຳເນີນການຜະລິດແລ້ວ ແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນ ແຕ່ມອບໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ. ຖ້າໂຮງງານໃດຫາກບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໂຮງງານ ຕາມທີ່ກຳນົດໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ, ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດ, ສາງເກັບມ້ຽນວັດຖຸດິບ, ອາຄານໂຮງງານ, ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານ ແມ່ນໃຫ້ໂຈະການຜະລິດ ແລະ ຖອນໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ. ພາຍຫຼັງປັບປຸງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກໂຮງງານແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດສະເໜີອອກໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຄືນໃໝ່, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນການຜະລິດໄດ້.

5. ໂຮງງານທີ່ດຳເນີນການຜະລິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດໃດໜຶ່ງຄື: ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງໂຮງງານ, ໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ແມ່ນໃຫ້ຊຸດໂດຍທັນທີ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການຕາມທີ່ກຳນົດໃນກົດໝານວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

6. ໃຫ້ພະນັກແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ນະຄອນ ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງ, ນະຄອນຂອງຕົນ ໃຫ້ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

7. ໃຫ້ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ນະຄອນ ປະຕິບັດຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

8. ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ ແລະ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະບານ ສິບຫ້າວັນ.

- Advertisement -