ເດັກນ້ອຍຍິງລາວ ຖືກໃຊ້ແຮງງານທາດ ແລະ ນາຍຈ້າງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຢ່າງທາລຸນ ໃນໄທ (ວິດີໂອ)

ເດັກນ້ອຍຍິງລາວ ອາຍຸ 14 ຖືກໃຊ້ແຮງງານທາດໃນປະເທດໄທ ແລະ ຖືກນາຍຈ້າງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຢ່າງທາລຸນ ໄດ້ໜີອອກຈາກເຮືອນນາຍຈ້າງເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ກໍ່ເຄາະຊ້ຳກຳຊັດ ໜີຈາກຄົນຊົ່ວເພື່ອຫວັງເພິ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຜັດຖືກຄົນຊົ່ວຫຼອກໄປຂົ່ມຂື່ນຊ້ຳ, ປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ ໄດ້ເລັ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ພ້ອມນຳຈັບຜູ້ກະທຳຜິດມາດຳເນີນຄະດີ, ຕິດຕາມການລາຍງານຂ່າວເພີ່ມເຕີມຈາກວິດີໂອຂ້າງລຸ່ມ: