ທ່ານຄິດວ່າເໝາະສົມບໍ່ ທີ່ເອົາສັດລ້ຽງມາແລ່ນຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ, ມາເບິ່ງວ່າກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ແນວໃດ

ຈາກກໍລະນີທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ວິດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີກຸ່ມຄົນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ນຳມ້າ ອອກມາແລ່ນຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສຕີກັບໃນຫຼາຍດ້ານ, ເຮົາລອງມາເບິ່ງຂໍ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍນຳກັນ ວ່າໄດ້ລະບຸຫຍັງແນ່ກ່ຽວກັບການນຳສັດມາສັນຈອນໃນເສັ້ນທາງ.

ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບົກ ເລກທີ 23/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2012 ມາດຕາ 11 ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລ້ຽງ ແລະ ປ່ອຍສັດທຸກຊະນິດ ຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດຕາມເສັ້ນທາງ ຕ້ອງມີຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດຈະລາຈອນ.

ໃນກໍລະນີ ເກີດອຸປະຕິເຫດຍ້ອນສັດລ້ຽງ ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຄອບຄອງສັດ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ສັດລ້ຽງນັ້ນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ.

ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີການລ້ຽງ ຫຼື ຍ້າຍສັດຕາມເສັ້ນທາງຢ່າງເປັນປະຈຳ ຕ້ອງມີປ້າຍເຕືອນໃຫ້ລະວັງສັດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດໃນເຂດທີ່ມີປ້າຍເຕືອນນັ້ນ ຜູ້ຂັບຂີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

- Advertisement -