ທະນາຄານກາງ ແຈ້ງວ່າຈະນຳເອົາເງິນໃບ 500 ກີບ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ອອກສູ່ຂອດຈໍລະຈອນ

ລາຍງານເມື່ອວັນທີ 24 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ໄດ້ປັບປຸງທະນາພັດປະເພດໃນ 500 ກີບ ຈາກຮູບແບບທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂອດຈໍລະຈອນປັດຈຸບັນ ລຸ້ນປີ 1988 ມາເປັນຮູບແບບປັບປຸງໃໝ່ລຸ້ນປີ 2015 ແລະ ຈະເລີ່ມພິມຈຳໜ່າຍອອກສູ່ຂອດຈໍລະຈອນໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ນຳໃຊ້ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ 2019.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທະນາບັດປະເພດໃນ 500 ກີບ ລຸ້ນປີ 1988 ກັບທະນະບັດປະເພດໃບ 500 ກີບລຸ້ນປີ 2015 ມີຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: ດ້ານໜ້າໃບທະນະບັດ ໄດ້ປັບປຸງ “ເຄື່ອງໝາຍຊາດ” ຈາກລຸ້ນເກົ່າ ມາເປັນລຸ້ນທີ່ນຳໃຊ້ປັດຈຸບັນ, ປິພິມຈາກ “1988” ມາເປັນ “2015”; ດ້ານຫຼັງໃບທະນະບັດ ປັບປຸງຊື່ທະນາຄານຈາກ “ທະນາຄານແຫ່ງລັດ” ມາເປັນ “ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ” ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນປັດຈຸບັນ.

ເຈ້ຍພິມທະນະບັດ ພິມດ້ວຍເຈ້ຍຄຸນນະພາບດີ ຜະລິດຈາກຝ້າຍ 100% ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບເຈ້ຍທົ່ວໄປ, ເມື່ອເອົາມືສຳຜັດຈະຮູ້ສຶກຫຍາຍ ແລະ ຊາ ມີຄວາມຄົງທົນຕໍ່ສະພາບອາກາດປຽກຊຸ່ມ.

ລັກສະນະຕ້ານການປອມແປງ ຮູບລາຍນ້ຳກາດາວ, ຄ້ອນຕີ ແລະ ກ່ຽວ ຝັງຢູ່ໃນເນື້ອເຈ້ຍ ເມື່ອຍົກສ່ອງໃສ່ແສງສະຫວ່າງ ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນທັງດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ.

ດ້ານໃນທະນະບັດ, ເຄື່ອງໝາຍຊາດ ແລະ ສິລະປະລາຍລາວ ເມື່ອສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (UV Light) ຈະເຮືອງແສງເປັນສີເຫຼືອງອ່ອນ.

ສ່ວນສີສັນ, ລວດລາຍ, ຂະໜາດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະອື່ນໆຍັງຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.

ທະນະບັດປະເພດໃບ 500 ກີບ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ລຸ້ນປີ 2015 ທີ່ພິມຈຳໜ່າຍອອກສູ່ຂອດຈໍລະຈອນນີ້ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີຄວາມສາມາດຊື້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍນຳໃຊ້ຊຳລະສະສາງ ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໄປຄຽງຄູ່ກັບທະນະບັດປະເພດໃບ 500 ກີບ ລຸ້ນປີ 1988 ທີ່ຈໍລະຈອນໃນປັດຈຸບັນ.

ການນຳເອົາດທະນະບັດ ປະເພດໃນ 500 ກີບ ສະບັບປັງປຸງ ລຸ້ນປີ 2015 ອອກສູ່ຂອດຈໍລະຈອນໃນຄັ້ງນີ້ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ກັບສະຖຽນລະພາບຂອງຄ່າເງິນກີບ.

- Advertisement -