ລັດແຈ້ງການ ພະນັກງານທີ່ດິນຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ດິນແກ່ປະຊາຊົນ ຫ້າມປະຕິເສດ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 5386/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2019 ເລື່ອງການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕອນດິນ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ລວມທັງນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເອກະສານຕອນດິນ ຫຼື ຂໍການຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ດິນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງຕາມກົດໝາຍ ທັງເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ດິນ ໃຫ້ມີຄຸນທາດການເມືອງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່, ມີຈັນຍາບັນ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້, ບົນຈິດໃຈຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໂດຍບໍ່ຮຽກຮ້ອງຜົນປະໂຫຍດໃດໆ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ນັກລົງທຶນ. ແຈ້ງການມີເນື້ອໃນສຳຄັນລະບຸວ່າ:

1. ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳໂດຍກົງ ແລະ ຕິດຕາມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢູ່ໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ດິນ ຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນເອກະສານຕອນດິນ ຫຼື ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ລວມທັງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຕາມສະເໜີ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງຕາມກົດໝາຍ.

2. ການສະໜອງຂໍ້ມູນເອກະສານຕອນດິນ ຫຼື ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ລວມທັງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງນັ້ນ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ເກີດ 3 ຫາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳສະເໜີເປັນຕົ້ນໄປ.

3. ການເກັບຄ່າທຳນຽບ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽບ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2012. ສ່ວນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ດິນ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກັບຄ່າທຳນຽບ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.

4. ຫ້າມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ດິນ ມີພຶດຕິກຳທີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິເສດການສະເໜີ, ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງການສະໜອງຂໍ້ມູນເອກະສານຕອນດິນ ຫຼື ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ລວມທັງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສະເໜີມານັ້ນ ລວມທັງບໍ່ໃຫ້ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ອື່ນໆທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ.

5. ຖ້າພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ລວມທັງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນເອກະສານຕອນດິນ ຫຼື ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ດິນ ຫາກພົບເຫັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ດິນ ມີພຶດຕິກຳຕາມໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂໍ້ທີ 4 ຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງ ຫຼື ສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ສົ່ງຜ່ານສາຍດ່ວນ ຫຼື ສົ່ງມາຍັງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຳລັບພຶດຕິກຳຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຖ້າເປັນພຶດຕິກຳຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໃຫ້ສົ່ງຜ່່ານສາຍດ່ວນ 1514 ຫຼື ສົ່ງມາຍັງກົມກວດກາ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍກົງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມກົດໝາຍ.

- Advertisement -