ສຳນັກງານນາຍົກແຈ້ງການຄວັດກາປະທັບຕ້ອງບໍ່ເກີນ 5 ວັນ, ບໍ່ຄວນມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຫາກມີທະບຽນວິສາຫະກິດ

ລາຍງານ 7 ຕຸລາ 2019, ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງບັນຍາກາດການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍດຶງດູດການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ.

ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 1659/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019 ກ່ຽວກັບການຄວັດກາປະທັບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍມີເນື້ອໃນສຳຄັນວ່າ: ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະຕິບັດການຄວັດກາປະທັບ ໃຫ້ສຳເລັດຊ້າສຸດບໍ່ເກີນ 5 ວັນລັດຖະການ ຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ກຳນົດ, ໂດຍໃຫ້ປັບປຸງເງື່ອນໄຂດ້ານເອກະສານໃນການຂໍຄວັດຕາປະທັບໃຫ້ງ່າຍດາຍກວ່າເກົ່າ, ດີແທ້ເມື່ອຜູ້ລົງທຶນ ມີທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແລ້ວ ກໍ່ຄວນຄວັດກາປະທັບໃຫ້ເລີຍ (ບໍ່ຄວນກວດເງື່ອນໄຂອື່ນອີກ) ເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ.ລາວ.

ຕໍ່ມາໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 2140/ຫອຄ.ກທຄວ ເລື່ອງການຄວັດກາປະທັບວິສາຫະກິດປ່ຽນແທນແຈ້ງການເລກທີ 1412/ຫອຄ.ກທຄວ ແຈ້ງມາຍັງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫຼື ຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ ຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ວິສາຫະກິດ ສາມາດນຳເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໄປຍື່ນຂໍຄວັດກາປະທັບ ນຳຂະແໜງການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນມາດຕາ 21 (ໃໝ່) ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ 2013.

2. ວິສາຫະກິດ ຈະໄດ້ຮັບກາປະທັບ ແລະ ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຕາປະທັບ ພາຍໃນກຳນົດ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ວິສາຫະກິດ ນຳເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໄປຍື່ນຂໍຄວັດກາປະທັບເປັນຕົ້ນໄປ.

ນອກຈາກນີ້, ເມື່ອວັນທີ 5 ມີນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງການເງິນ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລື່ອງການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (TIN) ໂດຍມີເນື້ອໃນສຳຄັນວ່າ: ສຳລັບວິສາຫະກິດໃດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໃໝ່ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນພ້ອມກັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດຈະປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດເຂົ້າໃນລະບົບອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກຮັບຮອງອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ, ຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວຈະສົ່ງທາງອີເລັກໂຕຣນິກຫາລະບົບ TaxRis ຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລ້ວລະບົບຈະອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນແບບອັດຕະໂນມັດ ສົ່ງກັບຄືນໃຫ້ລະບົບອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເພື່ອອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ພ້ອມດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.

- Advertisement -