ດ່ວນທີ່ສຸດ…! ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຂາດສະພາບຄ່ອງ, ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຝາກເງິນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ໄປໃຫ້ຂໍ້ມູນ

ແຈ້ງການ, ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ, ເລກທີ 1320/ກຄທ, ລົງວັນທີ 24​ ທັນວາ 2019

 • ເຖິງ: ລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ
 • ເລື່ອງ: ໃຫ້ເຂົ້າມາແຈ້ງຂໍ້ມູນເງິນຝາກ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງຕົນ ຢູ່ທີ່ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຊາບວ່າ: ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຕົກຢູ່ໃນພາວະຂາດສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ, ຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ມີຄວາມຈຳເປັນເຂົ້າຄວບຄຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໃຫ້ມາສະໜອງຂໍ້ມູນເງິນຝາກ ແລະ ໜີ້ສິນໃຫ້ຄະນະຄວບຄຸມລະອຽດດັ່ງນີ້:

 • ລູກຄ້າເງິນຝາກ:
 1. ບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສື່ຜ່ານແດນ ພ້ອມສຳເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ
 2. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ພ້ອມສຳເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ
 3. ປຶ້ມບັນຊີເປັນຝາກ ພ້ອມສຳເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ
 • ເຈົ້າໜີ້ອື່ນ:
 1. ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນເຈົ້າໜີ້ທະນາຄານ ພ້ອມສຳເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ
 2. ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງເຈົ້າໜີ້ ພ້ອມສຳເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄະນະຄວບຄຸມນັບແຕ່ວັນທີ 25 ທັນວາ 2019 – 25 ມັງກອນ 2020 ໃນວັນລັດຖະບານ ເວລາ 9:00-15:00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 • ກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດມາສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງ ໃຫ້ມີໃບມອບສິດໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ.
 • ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນຕາມການກຳນົດຂ້າງເທິງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະບໍ່ພິຈາລະນາໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືປະຕິບັດດ້ວຍ.

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ໂພທິຈັນ ທຳມະເທວາ

- Advertisement -