ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂອ້ລົມກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຂອງຕົນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂອ້ລົມກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຂອງຕົນ