ຮູບເງົາເລື່ອງ ບັ້ງໄຟ - ອິດສະຫຼະ

ຮູບເງົາເລື່ອງ ບັ້ງໄຟ
ຮູບເງົາເລື່ອງ: ບັ້ງໄຟ ທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງບາງຊົນເຜົ່າໃນລາວ ແລະ ສຽດສີເຖິງຜົນກະທົບຂອງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ

No comments

Powered by Blogger.