ຂ້າຄົນອື່ນໂດຍມີແຜນການ ໂທດສູງສຸດປະຫານຊີວິດ, ຜູ້ຈ້າງຂ້າຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ

ຈາກຄະດີອາຊະຍະກຳອຸກອາດໃນມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ເປັນວົງກວ້າງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ລອງມາເບິ່ງນຳກັນວ່າໃນທາງກົດໝາຍແລ້ວ ໄດ້ກຳນົດໂທດຫຍັງແດ່ຕໍ່ຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດ ໂດຍອີງຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2019 ໃນໝວດທີ 3 ການກະທຳຜິດຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງບຸກຄົນ.

ມາດຕາ 188 ການຄາດຕະກຳ ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເສຍຊີວິດໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສິບປີ ຫາ ສິບຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5,000,000 ກີບ ຫາ 50,000,000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ຫາກໄດ້ເອົາການຄາດຕະກຳເປັນອາຈິນ, ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ, ຂ້າຄົນໂດຍມີແຜນການ, ຂ້າຄົນຢ່າງໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ, ຂ້າພະນັກງານທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່, ຂ້າຫຼາຍຄົນ, ຂ້າຜູ້ຍິງຖືພາ, ຂ້າເດັກ, ຂ້າເມຍ ຫຼື ຜົວ, ຂ້າຍາດໃກ້ຊິດ, ຂ້າຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບອ່ອນແອ, ຂ້າຄົນເພື່ອເອົາອະໄວຍະວະ, ຂ້າຄົນເພື່ອປິດບັງການກະທຳຜິດອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ສິບຫ້າປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 10,000,000 ກີບ ຫາ 100,000,000 ກີບ, ອາດຈະຖືກຈຳກັດຢູ່ ຫຼື ຕັດອິດສະຫຼະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ. (ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທຳຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທຳຜິດ ກໍ່ຈະຖືກລົງໂທດ).

ນອກຈາກນີ້, ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຍັງລະບຸເຖິງການຈ້າງໃຫ້ຄາດຕະກຳ ໃນມາດຕາ 189 ວ່າ ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ຈ້າງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ຄາດຕະກຳຜູ້ອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສິບຫ້າປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15,000,000 ກີບ ຫາ 100,000,000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີ ຫາກໄດ້ຈ້າງໃຫ້ຄາດຕະກຳແຕ່ສອງຄົນຂຶ້ນໄປ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ່ ແຕ່ 20,000,000 ຫາ 200,000,000 ກີບ (ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທຳຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທຳຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ).