ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ຂອງລັດຖະບານ ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ

ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ທີ່​ຈະ​ອັດ​ສີດ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ລັດເຂົ້າ​ໃນ​ການສົ່ງ​ເສີມ SME ​ໃຫ້​ເຂົ້າຫາ​ແຫຼ່ງທຶນ​ ໄດ້​ສະດວກ ​ ​ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ ກໍ່​ຄື​​ກະຊວງ​ອຸດສາຫະກໍາ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ ທີ່ໄດ້​ຖືກ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຕາມລະ​ບົດບາດ​ໃນການສົ່ງເສີມ ​ SME.

ວຽກ​ງານ SME ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ພາລະ​ບົດບາດ​ຂອງ​ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ​ວ່າດ້ວຍ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ ສະບັບ​ເລກທີ 11/ສພຊ ລົງວັນ​ທີ 21 ທັນວາ 2011 ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ບັນດາ​ມະຕິ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ສົ່ງ​ເສີມ SME ​ໃຫ້​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ.

​ກອງທຶນ SME, ຂຶ້ນກັບ ກົມສົ່ງເສີມ SME ຂອງກະຊວງ​ອຸດສາຫະກໍາ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາໃນປີ 2012 ຕາມດໍາລັດສະບັບເລກທີ 123/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ມີນາ 2010 ພາຍຫຼັງລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ 32 ຕື້ກີບ (16 ຕື້ກີບໃນປີ 2012 ແລະ ອີກ 16 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2014) ເພື່ອເປັນເງິນກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ.ໃນນັ້ນ,​ ສາມາດລະດົມທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ມູນຄ່າ 20 ລ້ານໂດລາ, ໃນນີ້ 15 ລ້ານໂດລາ ເປັນສິນເຊື່ອ “ແຕ່ໃນຕົວຈິງໄດ້ຮັບເງິນພຽງ 13.6 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 111.68 ຕື້ກີບ ຍ້ອນການຜິດດ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ SDR ແລະ USD) “ ເພື່ອປ່ອຍກູ້ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ SME ແລະ 5 ລ້ານໂດລາ ເປັນການສົ່ງເສີມວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ SME, ​ທະນາຄານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ປ່ອຍກູ້ໂດຍກົງ ແຕ່ປ່ອຍກູ້ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ,​ ຕົ້ນຕໍແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາຂະແໜງບູລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ຫັດຖະກໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລິດສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (ODOP) ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາເນື່ອງຈາກງົບປະມານທີ່ກອງທຶນໄດ້ຮັບ ມີຈໍານວນຈໍາກັດ, ມີເງິນກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນ ພຽງ 32 ຕື້ກີບ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານໂລກ ປະມານ 111.68 ຕື້ກີບ (ລວມເປັນ 143.68 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງກວມເອົາປະມານ 1% ຂອງລວມຍອດການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ປະມານ 14 ພັນຕື້ກວ່າກີບ). ໃນເມື່ອມີເງິນຈໍານວນໜ້ອຍຄືແນວນັ້ນ, ກໍ່ສາມາດປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ຈໍານວນ ບໍ່ເທົ່າໃດຫົວໜ່ວຍ (ຕົວເລກປ່ອຍກູ້ ຮອດເດືອນ ມິຖຸນາ 2019 ບ້ວງເງິນ 32 ຕື້ກີບ, ສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ 213 ສັນຍາ ສໍາລັບ SME ຈໍານວນ 129 ຫົວໜ່ວຍ, ສ່ວນບ້ວງ 111.68 ຕື້ກີບ ສາມາດປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ໄດ້ 164 ສັນຍາ 157 ຫົວໜ່ວຍ).

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອີງຕາມແຫຼ່ງທຶນ ແຕ່ໂດຍລວມ ເຫັນວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍບ້ວງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ຕໍ່າກວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍທົ່ວໄປ. ແຕ່ຈຸດປະສົງຂອງ ໂຄງການຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອສະໜອງທຶນໄລຍະຍາວ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າກວ່າໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ເມື່ອທຽບກັບທຶນທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດລະດົມໄດ້ຈາກສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ທະນາ ຄານທຸລະກິດ ເພື່ອປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ SME ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

ສາເຫດທີ່ SME ຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນບໍ່ມີທຶນຢ່າງດຽວ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນ SME ເອງກໍ່ບໍ່ທັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ ທະນາຄານຢາກປ່ອຍກູ້, ມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເມື່ອໄດ້ເງິນກູ້ໄປແລ້ວກາຍເປັນໜີ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ຍ້ອນນໍາໃຊ້ເງິນບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ໄລຍະຜ່ານມາສັງເກດເຫັນວ່າຫົວໜ່ວຍ SME ຈໍານວນຫຼາຍ ບໍ່ສົນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມ, ບາງຫົວໜ່ວຍກໍ່ຕັ້ງເປັນເງື່ອນໄຂວ່າ ຖ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແລ້ວຮັບປະກັນວ່າຈະໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າ ຈຶ່ງຈະເຂົ້າເຝິກອົບຮົມ. ສະນັ້ນ, ເຫັນວ່າທາງພາກທຸລະກິດເອງກໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.

ຄຽງຄູ່ກັບການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ກອງທຶນຍັງໄດ້ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການວິຊາການ ແລະ ການກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສົ່ງເສີມ SME ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ຈັດງານມະຫາກໍາສີມືຫັດຖະກໍາລາວ; ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງລາວ ຈັດງານເທດສະການອາຫານລາວ; ໜ່ວຍງານພາກລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຜະລິດໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (ODOP). ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ພວມສືບຕໍ່ປັບປຸງດໍາລັດກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ.

ຫວັງ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ວ່າ, ທ່ານ​ຜູ້​ຕິດຕາມ​ອ່ານ​ບົດ​ຄວາມ​ນີ້ ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ສົ່ງ​ເສີມ SME ທີ່ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຫຼາຍປະການ ຊຶເຊິ່ງຍາມ​ໃດ ລັດຖະບານກໍ່​ເປັນ​ຫ່ວງຕໍ່ ການ​ເຕີບ​ໂຕ ​ ​ແລະ ​ພັດທະນາ ຂອງທຸລະ​ກິດພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ; ຄວາມມຸ່ງຫວັງ ຂອງລັດຖະບານຢາກໃຫ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ (SDG) ໃນປີ 2030 ກໍ່ຄື ເປົ້າໝາຍນຳພາປະເທດຊາດໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນ​ອະນາຄົດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້​ມູນ: ທ ກິ່ງໄຊ ຈຸນລະມຸນຕຣີ ພະແນກຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ກວນກ, ຂຽນ ​ແລະ ຮຽບຮຽງ​ໂດຍ: ນ. ຖື ​ແຫວນ​ວົງ​ສົດ ສູນ​ສະຖິຕິ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ກຜຮ.

- Advertisement -