ກີບອ່ອນຄ່າມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ພາຍໃນບໍ່ກຸ້ມກິນ – ພາຍນອກກໍ່ຜັນຜວນ, ແຫຼ່ງເງິນຕາບໍ່ພຽງພໍ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ (ທຫລ) ເມື່ອວັນທີ 13 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງຕໍ່ຄວາມສົນໃຈຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະບັນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ສະພາບການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງເງິນກີບຜ່ານມາມີທັງປັດໄຈພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ, ປັດໄຈພາຍນອກແມ່ນສະພາບການແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດໃນຕະຫຼາດສາກົນ ຄ່າເງິນບາດທຽບກັບໂດລາໄລຍະຕົ້ນເດືອນມັງກອນຫາເດືອນພະຈິກ 2019 ແຂງຄ່າຂຶ້ນປະມານ 3.67% ທຽບໃສ່ປີ 2018, ໃນຂະນະດຽວກັນຄ່າເງິນໂດລາທຽບໃສ່ເງິນສະກຸນອື່ນກໍ່ມີການແຂ່ງຄ່າປະມານ 4.05%. ການແຂ່ງຄ່າຂອງເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າຢ່າງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້, ສົມທຽບໄລຍະດຽວກັນອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບກັບເງິນໂດລາອ່ອນຄ່າ 3.20% ແລະ ເງິນກີບທຽບໃສ່ບາດອ່ອນຄ່າ 6.73 ທຽບໃສ່ປີ 2018.

ສຳລັບປັດໄຈພາຍໃນ, ປະເທດຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງເຮັດໃຫ້ມີການຂາດດຸນການຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຂະນະທີ່ແຫຼ່ງເງິນຕາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ເພື່ອຊຳລະຄ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ການບໍລິການຍັງບໍ່ທັນດຸນດ່ຽງພຽງພໍ ດ້ວຍເຫດນັ້ນຈຶ່ຶງສົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງ.

ຈາກສະພາບຄືດັ່ງກ່າວບວກກັບການຜັນຜວນລາຄານ້ຳມັນຢູ່ສາກົນ, ປັດໄຈລະດູການ, ໄພທຳມະຊາດ ແລະ ໂລກລະບາດສັດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງສະບຽງອາຫານບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າພາຍໃນຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 1.5% ໃນເດືອນມັງກອນ ມາເປັນ 5.34% ໃນເດືອນຕຸລາ 2019 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ 10 ເດືອນຢູ່ໃນລະດັບ 2.76% ແລະ ຄາດວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍໝົດປີ 2019 ຈະບໍ່ເກີນ 3%.

- Advertisement -