ແຈ້ງການກະຊວງການເງິນ, ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ 5 ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ

ແຈ້ງການ, ຈາກກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 3077/ຫກງ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2019

  • ເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ນັບຖື
  • ເລື່ອງ: ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ.

ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຊາບກ່ຽວກັບການໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ທີ່ມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

  1. ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແສງສະເດັດທີ່ປຶກສາບັນຊີ
  2. ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ທີ່ປຶກສາກວດສອບເຝິກດ້ານບັນຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
  3. ບໍລິສັດ ຍອດດາວ ທີ່ປຶກສາບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
  4. ບໍລິສັດ ພີເອສພີ ຈຳກັດ
  5. ບໍລິສັດ ເອສແອນພີເອັນຈີ ທີ່ປຶກສາບັນຊີ ຈຳກັດ

ໃນໄລຍະໂຈະການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ 03 ເດືອນ ຫ້າມວິສາຫະກິດທີ່ມີລາຍຊື່ຂ້າງເທິງນີ້ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ຈົນກວ່າຈະມີການປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຫຼື ເງື່ອນໄຂການດຳເນີນທຸລະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ຖ້າພົບເຫັນການກະທຳຜິດຕໍ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ຈະຖືກດຳເນີນມາດຕະການຕາມແຕ່ລະກໍລະນີໜັກ ຫຼື ເບົາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບອິດສະຫຼະ ສະບັບເລກທີ 51/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2014.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

- Advertisement -