ສະຖາບັນ NIAID ເຜີຍແຜ່ພາບຖ່າຍພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈາກກ້ອງຈຸລະທັດອິເລັກຕຼອນ

ສະຖາບັນພະຍາດພູມແພ້ ແລະ ພະຍາດຕິດເຊື້ອແຫ່ງຊາດ ສ.ອາເມຣິກາ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases : NIAID) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ພາບຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ມາຈາກການໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດອິເລັກຕຼອນສະແກນພາບເຊື້ອຈຸລະໂລກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຊວທີ່ກຳລັງຕາຍ (ສີແດງ) ຖືກໂຈມຕີຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກເຊື້ອໂຄວິດ-19 (ສີເຫຼືອງ) ໂດຍຕົວຢ່າງເຊື້ອໃນພາບໄດ້ມາຈາກຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໜຶ່ງ ແລະ ຖືກນຳມາສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ທີ່ NIAID ໃນລັດແມຣີແລນ, ສ.ອາເມຣິກາ.

ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂຣນາ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນບັນດາເຊື້ອຈຸລະໂລກທີ່ພົບທັງໃນສັດ ແລະ ຄົນ, ເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂຣນາຍັງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບປ່ວຍຕ່າງໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄຂ່ຫວັດທຳມະດາຈົນເຖິງໂລກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ໂລກລະບົບຫາຍໃຈຕາເວັນອອກກາງ (MERS) ແລະ ໂລກລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງກະທັນຫັນ (SARS).

ເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ 2019 ຫຼື ໂຄວິດ-19 ນີ້ບໍ່ແມ່ນເຊື້ອຈຸລະໂລກຊະນິດດຽວກັນກັບເຊື້ອຈຸລະໂລກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງກະທັນຫັນ (SARS) ເຖິງແມ່ນວ່າເຊື້ອຈຸລະໂລກທັງສອງຊະນິດນີ້ມາຈາກວົງດຽວກັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຊະນິດດຽວກັນ, ໂລກ SARS ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດສູງກວ່າ ແຕ່ອັດຕາການຕິດເຊື້ອຕ່ຳກວ່າໂຄວິດ-19, ໂດຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາກໍ່ບໍ່ປາກົດວ່າມີການລະບາດຂອງໂລກ SARS ໃນໂລກນີ້ອີກເລີຍ.

ໂຄວິດ-19 ສາມາດແຜ່ຈາກຄົນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກຄົນໜຶ່ງຜ່ານທາງຝອຍລະອງຈາກດັງ ຫຼື ປາກຂອງຜູ້ມີເຊື້ອ ເມື່ອຜູ້ມີເຊື້ອໄອ, ຈາມ ຫຼື ຫາຍໃຈ ຝອຍລະອງເຫຼົ່ານີ້ຈະຕົກລົງສູ່ວັດຖຸ ຫຼື ພື້ນຜິວໂດຍຮອບ ຈາກນັ້ນເຮົາຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອຈາກການສຳຜັດພື້ນຜິວ ຫຼື ວັດຖຸເຫຼົ່ານັ້ນແລ້ວມາຈັບຕາ, ດັງ ຫຼື ປາກຂອງເຮົາເອງ, ເຮົາຍັງສາມາດຮັບເຊື້ອໂດຍກົງໄດ້ຈາກການຫາຍໃຈເອົາຝອຍລະອງຂອງຜູ້ມີເຊື້ອເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ຫຼັງຈາກຜູ້ມີເຊື້ອໄອ, ຈາມ ຫຼື ຫາຍໃຈອອກ ສະເພາະນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ເຮົາຈະຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກຜູ້ມີເຊື້ອຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແມັດ.

ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ ພວກເຮົາຄວນຕິດຕາມຮັບຟັງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການລະບາດຫຼ້າສຸດຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບດັ່ງນີ້:

  1. ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳ ຫຼື ໃຊ້ເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫຼົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າມືຈະບໍ່ເປື້ອນກໍ່ຕາມ ເນື່ອງຈາກການລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳ ຫຼື ການໃຊ້ເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫຼົ້າສາມາດກຳຈັດເຊື້ອຈຸລະໂລກທີ່ອາດຕົກຄ້າງຢູ່ມືຂອງເຮົາໄດ້.
  2. ຫຼີກລ້ຽງການສຳຜັດຕາ, ດັງ ແລະ ປາກ ເນື່ອງຈາກການສຳຜັດອະໄວຍະວະເຫຼົ່ານີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ມີການປົນເປື້ອຍຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກ ຫາກທ່ານເອົາມືສຳຜັດກັບຕາ, ດັງ ແລະ ປາກ ຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຂົ້າສູ່ຕົວທ່ານໄດ້, ທ່ານ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງຄວນມີສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ ກ່ຽວກັບລະບົບການຫາຍໃຈເຊັ່ນ: ອັດປາກ ແລະ ດັງທຸກຄັ້ງເມື່ອໄອ ຫຼື ຈາມດ້ວຍເຈ້ຍອະນາໄມ ຫຼື ຂໍ້ສອກ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຖິ້ມເຈ້ຍທັນທີ.
  3. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກຜູ້ອື່ນຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ແມັດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີອາການໄອ, ຈາມ ຫຼື ເປັນໄຂ່ ເນື່ອງຈາກຂະນະທີ່ຜູ້ມີເຊື້ອໄອ, ຈາມ ຈະເຮັດໃຫ້ມີເຊື້ອຈຸລະໂລກອອກມາກັບລະອອງທີ່ເກີດຈາກການໄອ ຫຼື ຈາມ ຫາກທ່ານຢູ່ໃກ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຫຼາຍເກີນໄປ ທ່ານອາດຈະຫາຍໃຈເອົາເຊື້ອຈຸລະໂລກເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້.

ອາການຂອງໂລກໂຄວິດ-19 ທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດຄື: ເປັນໄຂ້, ເມື່ອຍ, ຫາຍໃຈລຳບາກ ແລະ ໄອແຫ້ງ, ຜູ້ຕິດເຊື້ອບາງລາຍມີອາກາດປວດເມື່ອຍ, ມີຂີ້ມູກ, ເຈັບຄໍ ແລະ ຖອກທ້ອງ ອາການເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະບໍ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຄ່ອຍໆມີອາການເທື່ອລະໜ້ອຍ, ບາງລາຍຕິດເຊື້ອແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ສະບາຍ, ຜູ້ຕິດເຊື້ອກວ່າ 80% ຂອງທັງໝົດຊ່ວງເຊົາໂດຍບໍ່ຕ້ອງປິ່ນປົວເປັນພິເສດ, ປະມານ 1 ໃນ 6 ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ມີການໜັກ ແລະ ຫາຍໃຈລຳບາກ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ມີໂລກປະຈຳຕົວເຊັ່ນ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ໂລກຫົວໃຈ ມີທິດທາງຈະມີການຮຸນແຮງກວ່າ.

- Advertisement -