ການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ: ອະດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ - ອິດສະຫຼະ

ການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ: ອະດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ
ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າ ມັນແມ່ນການເຕີບໂຕແບບມີສ່ວນຮ່ວມບໍ່? ແລະ ການເຕີບໂຕແມ່ນມີຄວາມຍືນຍົງບໍ່?

ສປປ ລາວ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຸດແມ່ນການກຳນົດໂອກາດ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

No comments

Powered by Blogger.